Význam globalizace
Co znamená slovo globalizace? Zde naleznete 13 významů slova globalizace. Můžete také přidat význam slova globalizace sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

globalizace


Odvozeno z anglického slova „global“ neboli celosvětový. Globalizace je chápána jako dlouhodobý proces zasahující do všech oblastí (politika, ekonomie, kultura, atd), který umožňuje širší a rychlejší pohyb lidí, zboží, kapitálu a myšlenek po celém světě. Určitá úroveň globalizace je s lidstvem spojená odjakživa, ať už se jednalo o dálkový obchod či koloniální expanzi evropských států. V posledních 150 letech se proces globalizace výrazně urychlil díky vynálezům jako železnice, parní loď, letadlo, telegraf či internet. Někteří jsou zastánci teorie, že právě globalizace přispívá k větším nerovnostem v bohatství mezi zeměmi, protože chudší země se do těchto procesů nemohou zapojit. Nejdůležitějšími organizacemi fungující v rámci globalizace jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní obchodní organizace.
Kamila - 8. října 2017

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Soudobé oznaèení pro kosmopolitní rozšiøování výrobních vztahù i výrobních sil, materiální i duchovní produkce, zájmù i politiky z toho vyplývající, které K. Marx a B.&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


pedagogický postup vycházející pøi vyuèování od celku
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Fenomén spočívající v propojení a unifikaci politických, sociokulturních a ekonomických jevů na globální úrovni. Globalizace je podpořena rychlostí přenosu informací a stále dostupnější dopravou a ved [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Společenský proces, vedoucí ke stále vyšší vzájemné propojenosti a závislosti všech oblastí světa.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Slovo překládané jako „zmezinárodnění“. Vzhledem k tomu, že v kontextu, v němž se pojem globalizace používá, se jedná spíše o postupný proces než výsledek, je v tomto případě výsti [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


v ekonomickém smyslu rùst celosvìtové propojenosti  ekonomických procesù.Její dnešní liberálnì-kapitalistická  podoba ("planetární nadvláda superburžoazie") budí v  èásti svìt [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Je pomyslné propojování různých oblastí světa. Tento proces probíhá na všech možných úrovních. Prostřednictvím globalizace dochází nejen k seznamování s různými druhy kultur, zvyků a tradic, ale zároveň také k propojování ekonomických, sociálních, kulturních a technologických oblastí. Důsledkem tohoto procesu je nekonečný koloběh změn ve společnosti, který s sebou mimo jiné přináší mnoho negativních dopadů.
Floencze - 17. dubna 2014

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Globalizace označuje moderní fenomén propojování světa do jednoho velkého celku (do jedné velké společnosti). Zahrnuje zbližování kultur a ekonomik různých národů. Velký rozvoj globalizace nastal s vývojem technologií pro snadnou a rychlou výměnu informací (telefon, internet).
gertasik - 23. dubna 2014

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

globalizace


Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů. M [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   3 Thumbs down

globalizace


zvětšení nebo zvětšování rozsahu na celkový či celosvětový | * {{Příklad|cs|Globalizace problému, který se původně týkal jen nás dvou, byla v uzavřené skupině nevyhnutelná. | * | propojování a prol [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

12

1 Thumbs up   3 Thumbs down

globalizace


je slovo vzniklé z uvedeného anglického výrazu „pøekládaného jako „zmezinárodnìní“. Vzhledem k tomu, že v kontextu, v nìmž se pojem globalizace používá, se jedná spíše o postupný proces než výsledek, je v tomto pøípadì výstižnìjším pøekladem slovo „zmezinárodòování“. Významným rysem globalizace je nárùst pøenosu informací v [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

globalizace


e Globalisierung
Zdroj: pamprofi.cz

<< gerontologie globalisace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam