Význam POPTÁVKA
Co znamená slovo POPTÁVKA? Zde naleznete 17 významů slova POPTÁVKA. Můžete také přidat význam slova POPTÁVKA sami

1

4   0

POPTÁVKA


zájem o koupi zboží a služeb (ochota nakoupit) a schopnost kupovat (mít prostředky); opakem je nabídka
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

POPTÁVKA


V ekonomické teorii množství zboží, které si kupující při daných cenách chtějí koupit.
Zdroj: apogeo.cz

3

1   0

POPTÁVKA


Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží. Výkladový slovník ekonomických pojmů 11
Zdroj: eakcie.cz

4

1   0

POPTÁVKA


Poptávka (D – demand) je ekonomický pojem vyjadřující objem zboží či služeb, které si je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu.
Zdroj: yourfirm.cz

5

0   0

POPTÁVKA


funkční závislost mezi cenou statku a jeho poptávaným množstvím množství statků, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně Angl. demand. Viz také cenová elasti [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

POPTÁVKA


Poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

0   0

POPTÁVKA


Poptávka všech lidí z určitého regionu, popř. z určitého státu po určitém statku nebo službě.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0   0

POPTÁVKA


Termín použitý původně A. Smithem, klíčová kategorie keynesiánské ekonomie. Poptávková ekonomie odpovídá skutečné velikosti tzv. agregátní poptávky, tj. celkových výdajů na nákup zboží a služeb. Je veličinou, na níž závisí míra realizace vytvořeného společného produktu za příjmy, jež vznikly v procesu jeho tvo [..]
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

0   0

POPTÁVKA


Poptávka jednoho kupujícího po určitém statku či službě.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

0   0

POPTÁVKA


Poptávka je vyšší cena v kótování. Cena za kterou Klient může nakupovat.
Zdroj: mayzus.cz

11

0   0

POPTÁVKA


Konkrétně specifikovaný dotaz na poskytované služby.
Zdroj: stehovani-tavocer.cz

12

0   0

POPTÁVKA


Poptávka (značí se D, z anglického demand) je křivka, jež vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v ur [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   1

POPTÁVKA


Ekonomický termín, který charakterizuje trh pro jednotlivé produkty. V termínu se poèítá s potenciálními zákazníky a jejich potøebami a kapacitouopatøit si tento produkt. V souvislosti s nelegálními drogami je pojem „poptávka“ bìžnìji používán v širším smyslu, na úrovni zájmu o užití nelegální drogy v konkrétní s [..]
Zdroj: drogy-info.cz

14

0   1

POPTÁVKA


Kotovaná cena, za kterou je kotující obchodník ochoten koupit hlavní mìnu daného mìnového páru.
Zdroj: fxstreet.cz

15

0   1

POPTÁVKA


Schopnost a ochota koupit urèitá množství zboží pøi alternativních cenách v daném èasovém období.
Zdroj: financni.webz.cz

16

0   1

POPTÁVKA


část potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu
Zdroj: cevelova.cz

17

0   1

POPTÁVKA


– množství zboží èi služeb, které jsou kupující ochotni za urèitou cenu koupit
Zdroj: kingstyle.cz


Přidat význam slova POPTÁVKA
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PODANÉ RUCE PORADENSTVÍ >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam