Význam biomasa
Co znamená slovo biomasa? Zde naleznete 20 významů slova biomasa. Můžete také přidat význam slova biomasa sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania.
Zdroj: gep.szm.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Biomasa je definována jako hmota organického pùvodu. V souvislosti s energetikou jde nejèastìji o døevo a døevní odpad, slámu a jiné zemìdìlské zbytky vèetnì exkrementù užitkových zvíøat a rovnìž biologicky rozložitelná èást prùmyslového a komunálního odpadu.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Organické (ne fosilní) materiály biologického původu, které mohou tvořit obnovitelný energetický zdroj.
Zdroj: energetickyporadce.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


celková hmotnost všech organizmù vyskytujících se v urèitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Celková hmota jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Hmota rostlinného nebo živočišného původu, která se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má původ ve slunečním záření, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí či plynu, obnovovat [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Hmota rostlinného nebo živoèišného pùvodu, která se øadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má pùvod ve sluneèním záøení, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí èi plynu, obnovovat. Biomasa se stále èastìji využívá pro energetické úèely, pøedevším pro vytápìní. Rozdìluje se na cílenì pìstovanou rostlinou biomasu (energetické plo [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


množství (hmotnost) živých organismů na určité ploše nebo objemu
Zdroj: agromanual.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů, či vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo jako palivo (nap [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Jde o organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována v klasických tepelných elektrárnách spolu s uhlím. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevní štěpka z lesů, odpad z papíren ap [..]
Zdroj: cez.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů nebo vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo [..]
Zdroj: cne.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Nedávno živý alebo organický materiál, napríklad stromy, plodiny a zvyšky rastlín.
Zdroj: energiazblizka.sk (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


hmota rastlinného alebo živočíšneho  pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov, či vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej, príp. potravinárske [..]
Zdroj: siea.sk

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


těla všech organismů na daném místě (včetně např. schránek)
Zdroj: skolavpohode.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Hmota organického (rostlinného nebo živočišného) původu, která vzniká díky dopadající sluneční energii. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná nebo tzv. odpadní biomasa (např. zbytky ze zemědělské, lesní či potravinářské výroby).
Zdroj: ekowatt.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


ekologické palivo, například dřevo, dřevěné brikety nebo peletky, štěpka, kůra, sláma, obilí...
Zdroj: druhazelena.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biomasa


Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biomasa


Množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

<< bantustan berl-beri >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam