dotace.nature.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy15
Karma:-13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (25)

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

eroze


Postupné rozrušování objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.) a přenos jejich částic na jiná místa. Erozi způsobuje nejčastěji voda (vodní eroze), nebo vítr (větrná eroze). Eroze je přirozeným přírodním procesem, na mnoha místech jí však zvyšuje činnost člověka. Příčinou nadměrné eroze bývá nevhodné rozmístění plodin, nesprávná [..]
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ekosystém


Soustava živých a neživých složek životního prostředí, které jsou mezi sebou spojeny prostřednictvím výměny látek, toku energie a předáváním informací. Samostatnými ekosystémy jsou např. les, louka, rybník, řeka.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

slovníček pojmů


© Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [www.ochranaprirody.cz]
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biomasa


Množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biotop


Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého organismu. Pojem biotop se vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu např. biotopem raka říčního jsou tekoucí vody.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekotyp


Skupina jedinců přizpůsobená určitým životním podmínkám pomocí dědičných vlastností. V botanice je nejčastěji rozlišován ekotyp horský a ekotyp nížinný.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofizace


Proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchové vody, při kterém dochází k obohacování živinami (dusík a fosfor), nejčastěji splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí. Vlivem eutrofizace vod poté dochází k přemnožení sinic a bakterií.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

evropsky významná lokalita


Evropsky významná lokalita - druh chráněného území soustavy Natura 2000 (viz heslo), které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS).
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

intravilán


Zastavěné území obce a plochy určené k zastavění.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

invazní druh


Nepůvodní druh, který se nekontrolovaně šíří v krajině a následně vytlačuje druhy původní např. netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, borovice vejmutovka.
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 25 se přihlašte, prosím.