Význam evoluce
Co znamená slovo evoluce? Zde naleznete 18 významů slova evoluce. Můžete také přidat význam slova evoluce sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


lat., vývoj. Představa, že změny věcí, které pozorujeme kolem sebe, jsou součástí změn dlouhodobých, souvislých a vedoucích urč. směrem.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


vývoj, historický pohyb a změny s tendencí kvalitativního rozvoje.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


pøirozený vývoj organismù hromadìním a pøenosem vlastností z generace na generaci a pùsobením pøírodního výbìru
Zdroj: labo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


Dlouhodobý samovolný vývoj. Chybnì se pøedpokládá, že v nìm nedochází ke kvalitativním skokùm. To byl i Darwinùm omyl; nepochopil, že vysvìtlením vzniku druhù objevil v pøírodì právì on [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


biologický vývoj v nejobecnìjším smyslu, proces zdokonalování živé hmoty a forem života od jednoduchých organismù ke stále složitìjším, od nižších forem k vyšším formám, vrcholící vývojem èlovìka jako [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


1. Potenciálnì vratné zmìny frekvence alel v genofondu populace (mutace). 2. Produkce novì adaptovaných forem vhodných k uznání jako nový druh.
Zdroj: user.mendelu.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


vývoj, rozvíjení.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


vývoj (evoluèní – vývojový)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


vývoj, postupné vyvíjení; nepøetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu
Zdroj: islo.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


("evolution"): pùvodnì chápána jako embryologický vývoj individua; snad poprvé pou¾il pojem evoluce v dne¹ním smyslu geolog Charles Lyell (roku 1832, kdy¾ diskutoval Lamarckùv transformismus); sám Dar [..]
Zdroj: mprinstitute.org

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


fylogenetický vývoj organizmů
Zdroj: agromanual.cz

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


vývoj (evoluèní – vývojový)
Zdroj: help24.cz (offline)

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

evoluce


Postupný vývoj systémù od jednodušších forem ke složitìjším.
Zdroj: mezistromy.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


Evoluce (přesněji biologická evoluce) je teorie popisující dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční bio [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


Evoluce (přesněji biologická evoluce) je teorie popisující dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční bio [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


Evoluce (části 1 a 2) je název 11. a 12. epizody sedmé řady sci-fi seriálu Hvězdná brána.
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


Evoluce je obecně samovolný pozvolný, průběžný vývojový proces, vývoj. biologická evoluce – přirozený, soustavný, dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evoluce


„Evoluce“, v originále „Evolution“, je jedna z epizod třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace, která byla v České republice při své premiéře odvysílána jako druhá v pořadí, zatímco ve Spojených [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< evidence exprese >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam