Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

demise


Demisí lze označit rezignaci osoby nebo osob na určitou veřejnou funkci. V tomto smyslu jde tedy o odstoupení z politického postu a týká se tedy nejčastěji ministrů a dalších členů vlády. O demisi hovoříme, pokud je podána ještě před koncem funkčního období, nepopisuje tedy situaci, kdy po jeho uplynutí politik není znovu zvolen nebo se rozhodne dále se politice v příštím období nevěnovat. Demise má svá formální pravidla a v Česku je upravuje Ústava. Členové vlády podávájí demisi do rukou prezidenta ČR prostřednictvím premiéra. Pokud chce demisi podat on sám, podává ji do rukou hlavy státu on sám. Z právní úpravy ale nevyplývá, jestli má prezident/premiér povinnost demisi přijmout, nebo ne.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

deficit


Pokud říkáme, že máme něčeho deficit, obecně mluvíme o tom, že toho máme nedostatek a chybí nám to. Původně jde o termín používaný hlavně v účetnictví, kde deficit znamená záporný zůstatek, jinak nazývaný také manko. Znamená to tedy, že výdaje přesahují příjmy. Deficit státního rozpočtu se označuje také jako shodek a je to číselně vyjádřená záporná hodnota. Lze se setkat i s pojmem “sluchový/zrakový deficit”, který značí nedostatečnost v oblasti vnímání zvuku nebo obrazu.V běžném životě lidé někdy mluví o tom, že musejí “dohnat spánkový deficit”, tedy pořádně se vyspat po období, kdy se jim pořádného spánku nedostávalo. Slovo deficit je převzaté z latiny a lze ho přeložit jako “chybí”.
Zu - 11. prosince 2018

0   1

cyp


Cyp je výraz ostravského dialektu a používá se v rozmanitých situacích. Často ho totiž v hovorové mluvě lidé volí v situacích, ve kterých se těžko hledají vhodnější slova nebo přirovnání. Všeobecně vzato je ale znásobuje to, o čem je řeč (“Bylo horko jako cyp.” = “Bylo příšerné teplo.”). V jiných oblastech se v podobných situacích používají obraty jako “jako stehno/jak sviňa/jako prase”. Jinak je ale i expresivním výrazem pro pohlavní orgán a také označením pro hlupáka, trdlo nebo nemotoru (v hornické mluvě). Původně šlo na Ostavsku a Karvinsku o hornického učně a pravděpodobně odvozeninu od německého nářečního výrazu “Zipf” = trouba, což je další synonymum pro hlupáka.
Zu - 11. prosince 2018

1   0

cringe


Cringe je anglické sloveso, které lze přeložit jako “cítit se nadmíru trapně/neskutečně se za někoho stydět”. Většinou přitom nezůstává jen u pocitu, ale dotyčný to dává najevo i řečí těla (grimasou nebo postojem). Je to přesně ta situace, kdy by se člověk nejraději propadl do země, hlavně aby nebyl tam, kde se trapná podívaná odehrává. Znamená ale také “krčit se/stáhnout se/ošívat se” ze strachu před něčím, anebo se také před někým servilně “plazit”, protože z něj máme strach a nemáme odvahu se mu postavit. Existuje také výraz “cringe komedie”, která označuje specifický žánr, jehož cílem je přimět diváky, aby se cítili nepříjemně místo toho, aby je podívaná pobavila.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

cool


Expresivní nesklonný výraz přejatý z angličtiny, který se používá k označení toho, co je moderní, oblíbené a drží tedy krok s dobou. V češtině je oblíbeným slangovým synonymem přívlastek “hustý” nebo “boží”. “Cool” může být člověk, událost, oblečení nebo třeba film či hudba. Jde o slovo rozšířené a používané hlavně mezi teenagery. Přestože označuje věci, které jsou momentálně populární, pokud se tak mluví o člověku, obvykle je to takový, který je přátelský, pohodový, má zdravé sebevědomí, ale zároveň je pokorný a tolerantní k odlišnostem. Z angličtiny lze slovo “cool” přeložit i jako “chladný, studený”, kromě něčeho oblíbeného může označovat i negativní hodnocení. V angličtině se slovo “cool” používá někdy také jako slovní vata, reakce na něco, na co nemáme co říct.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

čip


Označení pro drobnou eletrickou součástku s integrovanými elektrickým obvodem sestavenými ze stovek logických obvodů, která slouží ke konkrétnímu účelu a může provádět určité operace. Jde tedy o malou destičku, na které je taková struktura obvodu vytvořena. Přestože nejrozšířenějším termínem je počítačový čip, často se můžeme setkat i s pojmem “čipová karta”. Ta označuje (obvykle) plastovou kartu s integrovaným obvodem, díky kterému může přijímat a odesílat data. Často obsahuje i různé prvky, aby bylo složitější její padělání. Může jít nejen o platební kartu, ale třeba i kartu identifikační, SIM karty do mobilních telefonů nebo třeba věrnostní karty, na které je možné zapisovat data o bonusech za provedené nákupy.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

check in


Check in (čti ček in) je sousloví převzaté z angličtiny, které se do češtiny překládá jako “odbavení” a používá se nejčastěji při cestování letadlem. Označuje proces, který cestující absolvuje na letišti do předem stanovené doby před odletem a jehož výsledkem je přidělení konkrétního sedadla v letadle, vystavení palubního lístku a odevzdání zavazadel určených k odbavení. Kromě standardního odbavení na přepážce je v některých případech odbavení možné (a někdy i vyžadované) provést po internetu, prostřednictvím mobilní aplikace dopravce, na letišti v self-check in kioscích nebo třeba ve privátním salónku. Svůj odbavovací systém mají všechny prostředky veřejné hromadné dopravy, termín “check in” je ale charakteristický pouze pro dopravu leteckou. Dále se s termínem check in můžeme setkat v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních. Označuje přihlášení hosta po jeho příjezdu a obvykle obnáší doplnění jeho údajů, předání klíčů či přístupov karty, apod.
Zu - 11. prosince 2018

1   1

charakteristika


Charakteristika osob, věcí či dějů je jejich popis zahrnující vlastnosti vnější a případně i vnitřní. Zároveň ale tento termín může označovat vlastnost či vlastnosti, které jsou pro konkrétní předmět nebo člověka typické a odlišuje se jimi od ostatních (například “Hercule Poirot a jeho charakteristický knír”). Charakteristika je také slohovým útvarem, ve kterém má autor za úkol zachytit vlastnosti druhé osoby. Rozlišujeme charakteristiku vnější/vnitří (popisující vnější vzhled a podobu/vnitřní vlastnosti) a přímou/nepřimou (vlastnosti jsou vyjádřeny přímou/vlastnosti jsou opsány přirovnáním nebo příkladem konrkténí činnosti, která vlastnost dokládá). Charakteristika se používá i v matematice: charakteristika okruhu R je nejmenším počtem sečtení jednotkového prvku, který je potřeba k získání nultého prvku.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

besídka


Jde o podstatné jméno, které má zpravidla dva významy. Často se používá pro označení dětského hudebního a dramatického představení, které se koná ve školkách, školách či volnočasových zařízeních například u příležitosti svátku svatého Mikuláše či Vánoc mnohdy za účasti rodičů a dalších příbuzných. Besídka je ale také označením pro menší stavbu na zahradě určenou pro odpočinek - altán či pergolu, které se používá třeba pro různé rodinné sešlosti a zahradní slavnosti. Obecně jde o zdrobnělinu slova “beseda”, což je výraz pro přátelskou sešlost a popovídání, které se nese v uvolněném duchu. Zhruba v 19.století se tak začaly označovat zábavy doprovázené kulturním programem. Část slova (“seď”) má v praslovanštině společný původ se slovem “sedět”. Protože právě při besedování, povídání se sedí, odtud patrně i označení pro zahradní altán nebo podobné posezení u domu.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

bae


Bae (čti bej) je označení pro blízkou milovanou osobu, zpravidla partnera či partnerku ale třeba i dobrou kamarádku nebo kamaráda. Je to moderní slovo, které se začalo rozšiřovat až počátkem 21.století zejména mezi teenagery. Jde o zkrácenou verzi anglického babe/baby (zlato), ale vykládá se i jako zkratka označení “Before Anyone Else” (před všemi ostatními), které podtrhuje výlučnost a blízkost osob, které tak mluvčí označuje. V rozšířeném slova smyslu se používá pro věci, které jsou skvělé nebo “cool”. Nelze ho do češtiny doslovně přeložit a je nesklonné, používá se ale v původní podobě zejména v psané internetové komunikaci (na chatu a sociálních sítích).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

agonie


Termín používaný pro označení stavu nadměrného fyzického nebo psychického utrpení, případně období, po kterou tato extrémní bolest těla či duše trvá. Může také označovat závěrečnou fázi nepříjemného trýznivého umírání. V oblasti medicíny se ale používá obecně pro umírání, tedy stav, kdy selhávají základní životní funkce. Nejde tedy o smrt nastávající náhle, ale postupné odcházení života z organismu. Trvá různě dlouho dobu podle toho, v jakém stavu se organismus nachází a o jak závažnou nemoc jde. V oblasti psychologie se agónie používá pro emoci charakteristickou smutkem a pocitem bezmoci. Člověk v takové agónii je ochromen a není schopen běžné činností. Slovo pochází z řeckého “agónia” (zápas).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

agilní


Přídavné jméno označující člověka člověka aktivního, činorodého, či čilého. Vychází z latinského “agilis” (jednat) a francouzského “agile” (hbitý). Tento termín ale nachází uplatnění i v oblasti projektového managementu nebo třeba IT. Agilní řízení projektu je tak takový přístup, který lze charakterizovat schopností rychlé reakce na změny a nové situace. Vyznačuje se také kreativním přístupem a přizpůsobivostí. Agilita je v takovém případě tedy z velké části dána spíše přístupem stran, které se na projektu podílejí než speciální metodikou. Narozdíl od konvenčního přístupu ale většinou chybí přesné popsání výsledného produktu, takže agilní přístup se uplatňuje obvykle tam, kde podklady od zadavetele nejsou dostačující pro odhadnutí časových a finančních náladů nebo přesné podklady chybí proto, že jde o inovativní projekt.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

ad hoc


Ad hoc (čti ad hok) je obrat původem z latiny, který označuje aktivitu či organizaci uskutečněnou či zformovanou jen z toho důvodu, že to vyžadovala konkrétní situace. Nejde tedy o dopředu plánovanou záležitost, ale o akci konanou jen za určitým účelem. V doslovném překladu toto sousloví znamená “k tomu”, běžně se překládá jako “jen pro tento případ/k tomuto účelu”. Ad hoc je termín, který se používá v mnoha různých oborech: ekonomice, IT, filozofii, atd. Například v matematice může ad hoc označovat třeba vzorec aplikovatelný jen pro konkrétní použití, který nemá všeobecnou platnost. V oblasti marketingu je “ad hoc výzkum” takový, který se zadává na vyžádání třeba v případech, kdy je nutné získat názory veřejnosti v co nejkratším čase. Mohou se tak také označovat materiály použitelné jednorázově - brožury či reklamní nosiče.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

qashqai


slovo qashqai odkazuje na model automobilového vozidla vyráběného japonskou automobilkou Nissan. Jedná se o SUV (anglická zkratka pro sport utility vehicle, tj. v překladu sportovní užitkové vozidlo) vyšší střední třídy. S ohledem na rozšířenost a oblíbenost předmětného modelu bývá zjednodušeně slovem qashqai označováno jakékoliv podobné vozidlo stejné třídy, připomínající právě Nissan Qashqai (dříve lidově též obdobně používaný výraz "džíp" nebo též v anglické verzi "jeep" - podle stejnojmenné americké automobilky).
JanP - 8. prosince 2018

0   1

watanay


slovo watanay odkazuje na název folkové písně Ho ho watanay, kterou složil český folkový zpěvák a hudební skladatel Pavel Lohonka, známý též pod svým uměleckým jménem Žalman. S ohledem na podtext skladby folkové písně Ho ho watanay – indiánská ukolébavka bývá též samotné slovo watanay kromě odkazu na tuto konkrétní píseň někdy zjednodušeně používáno ve smyslu ukolébavka, a to zejména pokud se jedná o zpěvnou melodii rytmicky připomínající písně starých severoamerických indiánů.
JanP - 8. prosince 2018

1   0

youtube


slovo youtube je zkratkou označující internetové stránky www.youtube.com. Jedná se o zábavní portál, resp. internetové stránky, na kterých uživatelé mohou sdílet svá videa, hudební klipy, hudbu apod. s ostatními uživateli z celého světa. Z pohledu návštěvníků se naopak jedná o možnost shlédnout v drtivé většině případů zdarma (byť za cenu zobrazované reklamy) na předmětných internetových stránkách jinými uživateli nahraný zábavní obsah. S ohledem na snadnou dostupnost se jedná o oblíbený zdroj hudby a videí především mezi příslušníky mladší generace. Postupem času název předmětných internetových stránek natolik zevšedněl, že se tato služba sdílených videí mezi lidmi označuje zkráceně pouze jako „youtube“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

yes


výraz yes je slovo, které si čeština vypůjčila z anglického jazyka. V angličtině je slovo yes používáno jako výraz souhlasu, v překladu do češtiny jako „ano“ nebo hovorové „jo“. V obdobném významu je slovo yes využíváno též v českém jazyce, když se pojmově blíží spíše výrazům „super“, „bezva“ nebo „paráda“. Jedná se o výraz neformální, používaný zejména mezi příslušníky mladší generace, kteří více přichází do styku s anglo-americkou kulturou. Jako příklad použití slova yes v českém jazyce je možné uvést větu „Konečně jsem tu hru dohrál. Yes!“ kterou je možné do běžné přeložit jako „Konečně jsem tu hru dohrál, hurá, to mi to trvalo!“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

xylofon


Slovo xylofon nebo též xylofón označuje bicí hudební nástroj, sestávající z paličky nebo kladívka, které hráč drží v jedné ruce a bouchá jimi (hraje) na jednotlivé v řadě velikostně uspořádané kamenné destičky, čímž vyluzuje různé tóny (dle velikosti a tloušťky konkrétní destičky). Jedná se o hudební nástroj pocházející z východní Asie, který je v České republice v současnosti využíván především ve školkách a základních školách, kde je i díky svému barevnému rozlišení, napomáhajícímu zapamatovat si jednotlivé tóny, často využíván jako hudební nástroj pro rozvoj hudebního umu mladších dětí. Xylofon nicméně existuje též ve variantách obsahujících více kamenných destiček, resp. až po verze s více řadami destiček, určené pro profesionální hudebníky.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

workshop


slovo workshop bylo do českého jazyka z angličtiny, ve které je spojeninou dvou slov: work, tj. práce a shop, tj. obchod, přičemž se v původním významu používá ve smyslu dílna. V přeneseném významu v současné době workshop v angličtině označuje vzdělávací či jiný seminář, jehož princip je založen na principu přítomnosti lektora a vyšší míry zapojení účastníků workshopu. Ve stejném významu je slovo workshop používáno též v českém jazyce, tj. jako seminář s ohledem na zapojení účastníků zacílený na rozvoj praktických znalostí a dovedností.

Jako příklad použití slova workshop v českém jazyce je možné uvést pravděpodobně nejčastěji se vyskytující se slovní spojení „vzdělávací workshop.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

wifi


slovo wifi neboli též wi-fi nebo WiFi pochází z anglického jazyka, když se jedná o označení způsobu bezdrátové komunikace mezi jednotlivými technologickými zařízeními, tj. nikoliv prostřednictvím kabelů. Zařízení jsou mezi sebou spojena v tzv. bezdrátové sítě, přičemž mezi sebou komunikují v určitých frekvencích. V současné době je síť WiFi používána ke sdílení připojení k síti internet, kdy router v místní LAN síti vysílá signály, které jsou v zařízení (mobilním telefonu, tabletu) zachycovány síťovým adaptérem. Navzdory obecnému přesvědčení není slovo Wifi zkratkou, ale zcela nově vytvořeným slovem.

V českém jazyce se lze kromě slova wifi setkat též s tvarem „wifina“, který však není spisovný.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

waterloo


slovo Waterloo se do českého jazyka dostalo z holandštiny, když se jedná o název belgického městečka nacházejícího se jižně od hlavního města Bruselu. Toto město je významné tím, že u něj v roce 1815 svedl rozhodující bitvu francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte. Z pohledu Napoleona se přitom jednalo o bitvu poslední, neboť v ní byla jeho francouzská armáda poražena spojenými anglicko-prusko-holandskými vojsky na hlavu, což fakticky v konečném důsledku znamenalo konec Napoleonovi vlády a konec francouzského císařství. V této souvislosti název Waterloo zobecněl, když se v současnosti používá jako výraz pro velkou, drtivou, konečnou či rozhodující porážku, neúspěch nebo neštěstí. Např. „účast českých hokejistů na posledním světovém šampionátu byla hotové waterloo.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

význam


podstatné jméno význam v prvním slova smyslu označuje, co daná věc, slovo apod. znamená, resp. k čemu slouží. Jako příklad lze uvést například větu „Hlavním významem Evropské unie je hospodářská a kulturní spolupráce“, kterou lze do hovorové češtiny přeložit jako „Evropská unie je nejdůležitější z hlediska hospodářské a kulturní spolupráce.“

V přeneseném slova smyslu může slovo význam též znamenat smysl nebo důvod. Například ve větě „Nemá žádný význam hlasovat, protože mě stejně přehlasují“ plní slovo význam funkci slova smysl, když vyjadřuje, že je bezpředmětné se z pohledu určité osoby účastnit hlasování, neboť toto hlasování nebude mít na celkový výsledek žádný vliv.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

výhradně


Slovo výhradně je odvozeno od podstatného jména výhrada, znamenajícího výlučné právo či oprávnění určité osoby oproti osobám jiným, neboli výsadu či privilegium. Například ve středověku bylo výhradou krále rozhodovat o životě a smrti svých poddaných. V obdobném slova smyslu je slovo výhradně používáno též v současné době. Synonymem slova výhradně je například výlučně, pouze, jedině nebo jenom.

Příkladem použití slova výhradně v českém jazyce může být věta „Tento lék je určen výhradně těhotným a kojícím ženám,“ jehož význam je možné přeložit jako „Tento lék mohou používat pouze těhotné a kojící ženy.“
JanP - 8. prosince 2018

0   0

vinice


Podstatné jméno pomnožné vinice označuje místo nebo území, na kterém je pěstována vinná réva za účelem pozdější sklizně a výroby vína, vinných produktů, konzumace hroznového vína či jiného využití. Jedná se o prostorově a funkčně vymezené hospodářské území, na kterém hospodář – vinař, provádí zemědělskou činnost, tj. pěstování vinné révy.

Umístění vinic historicky dalo vzniknout i některým místním názvům. Například název pražské čtvrti Vinohrady je odvozen právě od vinic, které se na dnešním území této lokality dříve nacházely. V současné době se lze s vinicemi na území České republiky nejčastěji setkat na území jižní Moravy.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

validní


Slovo validní pochází z latiny, a to konkrétně ze slova validus, označující něco zdravého, pořádného nebo silného. V obdobném významu je slovo validní používáno též v českém jazyce, kdy se však význam slova validní více blíží pojmům platný, řádný, ověřený nebo prověřený.

Slovo validní je knižní výraz, používaný převážně v odborných kruzích. Např. v právu je slovem validní označováno takové právní jednání, které nemá žádné nedostatky, tj. je platné (např. validní smlouva či validní podpis). Navzdory tomu je možné se slovem validní setkat i v běžné řeči, např. ve spojitosti s jízdním dokladem: validní jízdenka je řádně zakoupená a označená jízdenka.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

uvědomělý


přídavné jméno uvědomělý je odvozeno od slovesa uvědomovat si, tj. být si něčeho vědom. Jako uvědomělý je zpravidla označován člověk svědomitý, řádně si plnící své povinnosti, který své povinnosti dokonce plní nad rámec, nebo který má k nějaké záležitosti či problému proaktivní přístup.

Jako příklad použití slova uvědomělý v českém jazyce lze uvést slovní spojení „uvědomělý občan“ – tj. takový občan, který např. v nějaké krizové situaci zachoval chladnou hlavu a zavolal policii či zdravotní záchrannou službu, resp. takový občan, který řádně plní své občanské povinnosti (zejména chodí volit, v případě potřeby brání svoji vlast apod.).
JanP - 8. prosince 2018

0   0

upřít


sloveso upřít v českém jazyce vyjadřuje nedovolení jinému člověku nějaké možnosti, práva či věci, a to zpravidla takové možnosti, práva či věci, na které měla daná osoba nárok. Jedná se o synonymum slova odepřít či odmítnout.

Jedná se spíše o knižní obrat, který je však nezřídka v jistých situacích používán i v běžné mluvě. Příkladem použití slovesa upřít v hovorové češtině může být věta „Navzdory ruce stopera v pokutovém území rozhodčí týmu Bohemians penaltu upřel.“ Tuto větu lze volně přeložit tak, že navzdory tomu, že pravidla stanovují jako trest za hraní míče rukou v pokutovém území pokutový kop, rozhodčí tak z neznámých důvodů v daném případě neučinil, čímž tým Bohemians fakticky poškodil, neboť mu neposkytnul výhodu, na kterou má dle pravidel nárok.

Současně ze sloveso upřít použít ve spojení se slovem "zrak". Upřít zrak znamená na něco či někoho se dlouze nebo významně podívat. Např. "Všichni diváci upřeli svůj zrak na pódium, kde se měl každou chvílí objevit Justin Bieber."
JanP - 8. prosince 2018

1   2

uhrančivý


přídavné jméno uhrančivý je odvozeno od slovesa uhranout, resp. uhranutí. Uhranutí je výraz objevující se spíše ve staré češtině, ve které znamenalo přivodění něčeho zlého druhé osobě pouhým „křivým pohledem“. V minulosti byla tradičně v křesťansko-židovské kultuře schopnost uhranutí přisuzována čarodějnicím, černokněžníkům a různým démonům: ti pouhým dlouhým pohledem měli člověku, na kterého se takto dívali, způsobit nějaké neštěstí, přivodit smůlu či jej jinak očarovat.

V současné době se slovo uhrančivý v českém jazyce používá spíše ve významu „pronikavý“ či „okouzlující“, a to v pozitivním slova smyslu. Typickým příkladem použití slova uhrančivý je slovní spojení „uhrančivý pohled“, tj. pohled člověka s velmi výraznými (až magickými) rysy v obličeji na jinou osobu, či slovní spojení „uhrančivá tvář“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

tristní


české slovo tristní je odvozeno z latinského slova tristis, znamenajícího v překladu smutek, zármutek, žal nebo melancholický stav mysli. V obdobném významu je přídavné jméno tristní používáno i v českém jazyce, byť se jeho význam spíše více blíží slovům ubohý či marný (nicméně stále ve spojitosti s nějakou smutnou událostí nebo skutečností).

Jako příklad použití slova tristní v českém jazyce je možné zmínit například větu „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu tristní“, přičemž tuto větu lze do hovorové češtiny přeložit jako „Zápasová bilance Hradce Králové, jedenáct zápasů – jedenáct porážek, je opravdu smutná / ubohá“.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

subtilní


slovo subtilní je možné do hovorové češtiny přeložit jako „mající slabou, křehkou či drobnou konstrukci.“ Může se přitom jednat v případě člověka o tělesnou konstrukci (tělesnou stavbu, tj. subtilním se rozumí člověk zpravidla menšího vzrůstu a hubené postavy), ale též o konstrukci nějaké věci (např. jako subtilní brýle jsou označovány brýle s nenápadným rámem, kterých si třetí osoba ani nemusí všimnout).

V přeneseném slova smyslu může být přídavné jméno subtilní v českém jazyce dále používáno ve významu mající mírný podtext, lehce připomínající něco jiného, ale též z důvodu své nejasnosti složitě pochopitelný, uchopitelný nebo nesnadný na porozumění.
JanP - 8. prosince 2018

0   1

submisivní


slovo submisivní je odvozeno od podstatného jména submisivita, které se do českého jazyka dostalo z latiny, a to konkrétně převzetím slovesa submiterre. Význam tohoto slova lze do češtiny přeložit jako podřídit se, poddat se, podvolit se, ale též lidově řečeno ohnout hřbet. V totožném významu je v českém jazyce používáno i slovo submisivní, zpravidla ve spojitosti s lidskou povahou. Jako submisivní je označován takový člověk, který se zpravidla navzdory svým vlastním postojům podvolí názorům, preferencím či aktům jiné osoby. Jedná se o charakterovou lidskou vlastnost, která je protikladem dominance, resp. dominantnímu jednání. Zatímco dominantní člověk z přirozenosti své povahy rád určuje, co a jak se bude dělat, submisivní člověk naopak přirozeně naslouchá a vyčkává pokynů, kterými se následně řídí.
JanP - 8. prosince 2018

0   0

sentimentální


přídavné jméno sentimentální označuje spojitost se sentimentem. Slovo sentiment pochází z latinského výrazu sentimentum, označujícího pocity, cítění, emocionální pohnutí mysli, apod. Přeloženo do hovorové češtiny tedy slovo sentimentální znamená citlivý, citový, ale též přecitlivělý. V závislosti na kontextu může mít slovo sentimentální jak pozitivní, tak negativní citové zabarvení.

V českém jazyce se lze se slovem sentimentální setkat jak v knižní češtině, tak v hovorové češtině, zejména ve slovním spojení se slovem nálada, tj. sentimentální nálada jakožto stav lidské mysli, kdy je člověk ovlivněn svými pocity a city, resp. může mít až sklony k melancholismu a v této souvislosti přemýšlivosti.
JanP - 8. prosince 2018

2   1

růženec


slovo růženec označuje křesťanskou pomůcku složenou z korálků a zakončená křížem, která měla věřícím usnadňovat počítání jednotlivých částí opakující se modlitby (označovanou rovněž právě slovem růženec), přičemž obdobné věci se pod jinými názvy vyskytují též v jiných náboženstvích a kulturách (např. řecký komboloi, který však nemá žádný náboženský význam) Název růžence - pomůcky je odvozen od barvy, kterou tyto korálky zpravidla mívaly (růžové). Růženec si věřící buď věšeli okolo krku jako náhrdelník, případně menší růženec nosili obdobně jako přívěšek na rukou.

V přeneseném slova smyslu je slovo růženec používáno též v souvislosti s věcmi, které růženec vizuální připomínají, například se může jednat o růženec sušených fíků, apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

rešerše


české slovo rešerše je počeštěnou verzí francouzského slovo recherche, které lze do češtiny přeložit jako vyhledávání či pátrání, zpravidla ve významu vyhledávání určitých informací v souvislosti s akademickou či odbornou činností. Ve stejném významu je slovo rešerše používáno též českém jazyce, rovněž zejména v souvislosti s odborným (např. právním) vyhledáváním konkrétních informací, materiálů, důkazů či jiných podkladů.

V hovorové mluvě se lze zřídka setkat též od podstatného jména rešerše odvozeného slovesa „rešeršovat,“ které je však slovem nespisovným, gramaticky nesprávným, tj. které je používáno prakticky výhradně pouze jako slangový výraz mezi příslušníky odborných kruhů.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

retail


slovo retail se do českého jazyka dostalo z angličtiny, ve které v překladu znamená maloobchod, tj. jako protiklad supermarketům či jiným velkým obchodům či obchodním řetězcům (za retailový obchod je tak možné typicky považovat řeznictví přes ulici, trafiku u autobusové zastávky, galanterii, místní krejčovství apod.). Ve stejném významu je podstatné jméno retail používáno též v českém jazyce, a to zejména v obchodní komunikaci, zpravidla ve spojitosti s jinými odbornými termíny.

Od podstatného jména retail je odvozeno přídavné jméno retailový, tj. maloobchodní. Předmětné přídavné jméno se používá nejčastěji ve slovním spojení se slovy trh, řetězec nebo zákazník.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

relevantní


přídavné jméno relevantní vyjadřuje vztah či spojitost mezi dvěma určitými věcmi, událostmi, nebo souvislostmi. Do hovorové češtiny lze slovo relevantní přeložit jako „mající souvislost pro“, „významné ve vztahu“ nebo „podstatné ve spojitosti s“.

Jako příklad použití slova relevantní v českém jazyce je možné uvést větu „Pro výsledek zkoušky není relevantní, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit“. Tuto větu lze přeložit do hovorového jazyka jako „Pro výsledek zkoušky není důležité, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit.“ Opakem slova relevantní jsou slova nerelevantní nebo irelevantní (obě mají totožný význam).
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

queen


výraz queen je slovo do českého jazyka převzaté z angličtiny, ve které označuje královnu. Ve stejném významu je toto slovo používáno též v češtině, a to především mezi mládeží, nicméně zejména v jeho metaforickém významu. Jedná se o ženskou obdobu anglického slova „king“, tj. král, které se v češtině používá ve smyslu „šéf“, resp. osoba, která něco dokonale ovládá, zvládá, má pod palcem, nebo si na takovou osobu aspoň hraje. Je-li takovouto osobou žena, používá se namísto výrazu king právě slovo queen. Příkladem je možné uvést slovní spojení „queen of the dancefloor“, tj. v překladu „královna tanečního parketu“.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

progres


české slovo progres pochází z latinského slova progressus, znamenající pokrok, zlepšení, postup nebo chod vpřed. Ve stejném významu je slovo progres používáno též v českém jazyce. Opakem slova progres je regres (sestup, postup vzad, ale též úpadek). Jako příklad použití slova progres v českém jazyce lze uvést větu „Po výměně trenéra se Olomouc dočkala výsledkového i herního progresu“, kterou lze do hovorového jazyka přeložit tak, že „Po výměně trenéra se zlepšil herní projev Olomouce, v důsledku čehož i začala stoupat tabulkou.“

Od podstatného jména progres je odvozeno přídavné jméno progresivní, které znamená pokrokový, pokračující, postupující vpřed. Příkladem použití slova progresivní může být například slovní spojení „progresivní nápady“, tj. pokrokové nápady, nápady které předběhly dobu.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

povrchní


přídavné jméno povrchní ve svém původním významu označuje něco umístěné na povrchu, nesahající do hloubky, méně závažné či spojené s povrchem. Nejčastěji bývá v tomto smyslu slovo povrchní používáno ve spojitosti se slovem poranění - povrchním poranění (např. hlavy) je takové poranění, které poškodilo pouze kůži, ale již nezasáhlo vnitřní orgány.

V přeneseném slova smyslu slouží slovo povrchní též k označení člověka, resp. lidských vlastností. Povrchním člověkem se rozumí takový člověk, jehož zájem nesahá do hloubky, nebo který se druhými lidmi za účelem zobrazení se v lepším světle přetvařuje. V tomto významu se jedná o slovo s negativním citovým zabarvením.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

potažmo


slovo potažmo je příslovce, které má v českém jazyce dva hlavní významy. V prvé řadě bývá slovo potažmo v češtině používáno ve významu slova „respektive“, nebo „případně“. Příkladem použití slova potažmo v tomto významu může být věta „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program potažmo volná disciplína.“ Tuto větu lze volně přeložit jako „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program, přičemž obdobně velmi důležitá je i volná disciplína.“

Současně může být příslovce potažmo v češtině používáno ve významu „to znamená“, „v této souvislosti“ či „tudíž“. Jako příklad takovéhoto použití je možné uvést větu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a potažmo též peníze“, kterou je možné interpretovat ve smyslu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a v důsledku slávy též peníze.“
Honzi - 7. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10