Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

gadžo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fundamentalista


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

frigidní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

freska


neboli fresková malba je velmi stará výtvarná technika. Při freskové malbě jde o vtírání pigmentů odolných alkáliím do čerstvé vápenné omítky. Druhy fresek, Al-fresco, Secco fresco, Secco.
Al-fresco
Jde o techniku malby do mokré omítky. Touto technikou je namalována většina historických i současných fresek. Trvanlivost freskové malby je přímo závislá na pomalém schnutí omítky – čím pomaleji omítka schne, tím je fresková malba trvanlivější.
Secco fresko je malba do mokrého vápenného nátěru, který se provádí na suchý podklad.
Suchou omítku natřeme nejprve vápenným mlékem. Po zaschnutí provedeme dva nátěry vápennou barvou připravenou ze starého dobře uleženého vápna. Malovat lze pouze do mokrého nátěru.
Secco je malba barvami, které jsou pojeny vápenným mlékem s přídavkem kaseinu. Omítka pro malbu secco má být pevná, čistá a napuštěná vápenným mlékem. Používáme pigmenty odolné alkáliím, syté odstíny klížíme kaseinem. Také malby secco musejí schnout velmi pomalu.
TAKŽE FRESKA OBECNĚ NENÍ MALBA NA MOKROU OMÍTKU!!
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flotila


Z odborného pojetí a z původního slova smyslu je flotila označení pro vojenský operační svaz (tj. velký celek nestálého operačního složení) vojenského námořnictva, určený k bojích na řekách, jezerech i na moři, neboli taktický svazek několika menších stejných vojenských lodí.
V dnešních pojetí se toto nevztahuje pouze ve smyslu námořnictva ale slovo je hojně používá v mnoha případě. Flotila jako množství něčeho svým charakterem stejného. pluk, seskupení, obrovské množství jednotek, flotila jednotek.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexim


Flexim je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenském jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlím. nebo pak člověk co flexí je zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

1   2

flexit


Flexit je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenskem jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlit. nebo pak slovu zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexe


Z češtiny je to ohýbání slov. Flexi v širším slova smyslu můžeme popsat jako pravidelnou obměnu slovního výrazu (formy) v souladu s pravidelnou změnou slovního významu (obsahu). Počet a způsob možných obměn je přitom dán skloňovacím paradigmatem (souborem tvarů skloňovaného či časovaného slova). Skloňování nějakého slova je možné pouze v případě, že se toto slovo skládá ze dvou komponent - tj. z jedné variabilní a jedné nevariabilní.
V užším slova smyslu je flexe kombinované vyjadřování většího počtu gramatických
kategorií jedním jednotným morfémem. Tak vyjadřuje v latině dominum morfém -um zároveň
dvě gramatické kategorie - totiž akuzativ a singulár. Tento způsob kombinovaného
vyjadřování různých gramatických kategorií jediným morfémem je typický pro tzv. flektivní
jazyky.
V běžném použití je flexe výra pro ohyb, prohnutí atd.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filip


Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí.
Mužské křestní jméno Filip má i svoji ženskou podobu Filipa, která se však užívá jen velmi omezeně. Oproti tomu je jméno Filip v našich končinách oblíbené, svědčí o tom i množství jeho domáckých variant, například Fíla, Fífa, Filda, Filouš, Filín nebo Filípek. Jméno Filip se užívá i ve slovenštině, polštině, švédštině nebo srbochorvatštině. V cizojazyčných mutacích se často před jméno přidává původní „PH“, anglická varianta jména je tedy Philip nebo Philippe, německá nebo dánská Philipp, francouzská Philippe. Italové užívají jméno jako Filippo, Španělé nebo Portugalci jako Filipe, Maďaři jméno znají jako Fülöp.
Jméno Filip vzniklo ze dvou řeckých slov - prvním slovem je "philos" s významem "milovat" a druhým slovem je "hippos" s významem "kůň". Jméno Filip tedy znamená "milovník koní". Přeneseně ma jméno význam i jako "vznešený" či "ušlechtilý".
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filantrop


Filantrop je stoupenec filantropie. Je to dobročinný člověk, lidumil a dobroděj. V dnešní době někdy označován i za dobrovolníka nebo dárce. Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech.
Filantrop vykonává samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Často se zapojí do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když filatrop věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k tomuto bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

feudalismus


Feudalismus (i feudalizmus) neboli feudální zřízení je systém vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Je tak nazýváno uspořádání společnosti a celá lidská epocha od zániku otrokářského starověku do převládnutí kapitalismu.
Charakteristickým znakem je vlastní půdy (feudál). Ten je majitelem a má veškerá práva si se svojí půdou dělat co chce. Je to osobní závazek a je na ni závislý. Vystupuje v roli suveréna jako feudálního pána. ekonomicky vykořisťuje nevolníky. Nevolník nebo také jako otrok je nedílně spjat s touto půdou, je k ní připoután. Ve středověku odpovídal závazku poslušnosti nevolníka vůči pánovi feudálův ideální závazek nevolníka mocensky chránit a společensky s ním nakládat.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

fenomén


Fenomén je zjednodušeně neobyčejný člověk v některém směru mimořádně vynikající. Pokud mě například označí v práci za fenoména, znamená to, že mohu byt nejlepším dělníkem zaměstnavatele. Plním veškeré normy, dokážu využít svůj čas adekvátně, dodržuji pracovní postupy a pravidla, nemám problém s kázní. A vždycky přidám něco navíc. Pomáhám firmě růst, přemýšlím pokrokově. Vyčnívám nad ostatními zaměstnanci. Pak mohu říci "On je opravdu fenomén".
Člověk takto označení je pak neobyčejný, vynikající, výborný, prvotřídní, znamenitý, zkrátka fenomenální!
Za fenomén můžeme označit i když se vám povede něco mimořádného – třeba vyhrát v nějaké talentové soutěži - a lidé se o vás začnou zajímat, pak můžete říct, že to byl fenomenální úspěch. Slovo fenomenální mají rádi i sportovní komentátoři. Často tak slyšíme o fenomenálním výkonu nějakého fotbalisty nebo fenomenálním úspěchu našich atletů.
Někdo může mít ale i fenomenální paměť. Takovému člověku stačí něco jednou přečíst a v mžiku vám celý text bez mrknutí oka zopakuje. A na závěr dnes ještě jedna dobrá rada. Pokud si chcete naklonit svoji maminku, tak jí po nedělním obědě pochvalte jídlo slovy: „Mami, dneska to bylo prostě fenomenální.“
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

fénix


Je to označení pro kouzelného zářícího ptáka. Stal se symbolem nesmrtelnosti. Žije kdesi v nadoblačných výškách, na zemi je téměř nemožné ho uvidět. Přilétá každých 500 let stále na jedno určité místo, kde umírá v plamenech a z popela se vždy znovu narodí. Proto je považován za posvátnou bytost s nadpřirozenými schopnostmi. Legendy o fénixovi se objevují po celém světě. Nejčastěji je zjevován jako ohnivý pták, některá jeho pera jsou zlatá, jiná purpurová, vzhledem a velikostí se nejvíce podobá orlu.
Fénix je též označení pro souhvězdí, které ale u nás nevystupuje nad obzor. Pozorovatelé však o mnoho nepřicházejí, neboť v souhvězdí nenalezneme žádné jasnější objekty vzdáleného vesmíru.
Honzi - 1. prosince 2018

1   1

femme fatale


Je označení přejaté z francouzštiny. Překládáme nejčastěji jako osudová žena.
Tato žena je atraktivní, smyslná, inteligentní... ale nevypočitatelná. Je krásná, pečuje o sebe a ví to o sobě. Láká muže jako lampa můru a ti po ní šílí tím víc, čím víc se jim po úvodní vášni vzdaluje. Hodit návnadu, nechat okusit slast, stát se drogou a zmizet, to je klasický scénář, podle něhož pravá femme fatale pracuje. Nikdy se nezamilovává, chce mít muže ve své moci a po vzájemné lásce netouží. Může mít andělskou tvář a působit na první pohled křehce nebo naopak vyzařovat sílu a nezávislost. V konečném efektu je to jedno, neboť obě varianty mohou vést ke stejnému cíli: svedení, zmanipulování, zotročení muže (ve spojení erotického podtextu).
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

feministka


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

feminista


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fakultativní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fajrunt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fakan


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

1   0

fabulovat


Pokud fabuluji, tak si vymýšlím děj, příběh, fantazijní událost , které jsou spojené s přesvědčením, že se skutečně staly. Hojně se tento pojem využívá v psychiatrii či psychologii.
Lidi fabulují v takovém měřítku, že rozvádí námět příběhu či historky až do podrobností. My jsme v přesvědčení, že se to skutečně stalo.
V literárních dílech fabulátor, neboli spisovatel je jako tvůrce "fabule" díla. Fabule je potom souhrn událostí spojených časově a s jistými příčinami. popřípadě jednotlivá příhoda jako podklad děje. Vybájený příběh, historka.
Lze spojovat s mýty a tzv. Babičkovskými řečmi. Pokud nebudeme člověk věřit jeho vyprávění, můžeme mu říci, že fabuluje.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

ezoterika


Zjednodušeně si můžeme vysvětlit jako vědu, která nám pomůže odhalit tajemství, jak tvrdí prameny mysticky zaměřené. Jde tedy o obor zabývající se mystickými záležitostmi. Tato tajemství či nevysvětlitelné záhady jsou předurčené pouze vybraným jedincům či úzkému okruhu lidí. A pouze ti je umí vysvětit či předat, odhalit, pracovat s nimi.
Je to termín v duchovním pojetí. V drtivě většině je odsuzován ostatními náboženstvími , zejména křestanstvím i islámem. Je spojována s černou magií.
Pojem je chybně přisuzován náboženství. Ezoterika není druh náboženství.
Dnes asi nejčastěji spojován s kartářkami, duchovním smyslem života a je hojně komercializován.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

expedovat


Nejčastěji ve spojí s odesláním zásilky či doručení zboží. Dnes se potkáme s hojně využívaným spojením "zboží bylo expedováno". Tzn. obchodník naši objednávku již vyřídil a zboží zaslal na naši adresu. Zboží bylo odesláno a fyzicky se nenachází u obchodníka. Je na cestě v rukou přepravní služby či doručovacího kurýra. V brzké době tedy můžeme balík očekávat na naší adrese.
Odborně expedovat - odbavit, vypravit, vypravovat, odeslat, odesílat, posílat pryč. V obchodním duchu obsluhovat zákazníky a vydávat zboží.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

expandovat


Úplně přesně můžeme říci i rozpínat se, zvětšovat svůj objem, rozšiřovat se či nějakým způsobem se více rozprostírat.
Nejčastěji ve spojitosti s plyny - Plyny expandují, rozpínají se do okolí, rozšiřují svůj objem až k výbuch.
V jiném příkladu firmy mohou expandovat na jiné než domácí trhy , např do zahraničí. Tím rozšiřují své pole působnosti a hledají nové příležitosti na trzích.
Dříve ve válkách mocnosti expandovaly ... Tzn. výbojně rozšiřovaly své území a vynaložili velké úsilí o ně.
I ve spojitosti náboženství kdy různé vyznání expanduje k jiné kultuře. Např v dnešní době islám se značně rozšiřuje i do jiných nearabských zemí.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

exot


ezot knižně věc , třeba dřevo nebo-li rostlina exotického původu. Exotického znamená např. ze vzdálených krajin, nevšední, netypické či jinak odlišné od našeho způsobu žití v dobrém slova smyslu. Člověk ze vzdálených krajů, vetšinou z jižních končin.
Více se využívá ve významu "ty jsi ale exot". Myslíme tím vytříbený, netypický člověk či označení ve smyslu mírné nadávky. Někdo kdo se vymyká všednímu stylu člověk, může být v dnešních pojetí slova smyslu mimo realitu nebo nenormální. Prezentuje se zvláštním chováním, které nepovažujeme za vhodné. Člověk opravdu neslučitelný s typickým způsobem života s výjimečnou zvláštností.
Exot i jako předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

integrálu


Integrál je jedním ze základních pojmů matematické analýzy. Pojem integrálu je obecnějším názvem pro plochu, objem či součet neboli sumu. Určitý integrál nezáporné funkce jedné proměnné f(x) je zjednodušeně řečeno roven ploše obrazce mezi body a a b omezeného přímkami x=a, x=b, osou x a křivkou definovanou grafem funkce f. Možnosti využití určitého integrálu jsou široké, v matematice můžeme s jeho pomocí určit například objem rotačního tělesa, obsah rovinného obrazce nebo délku oblouku rovinné křivky. Ve fyzice pak za pomoci určitého integrálu určujeme statické momenty, momenty setrvačnosti či těžiště tělesa.
Kamila - 10. října 2017

0   0

včel


Včela neboli latinsky „apis“ patří do rodu blanokřídlého hmyzu. V České a Slovenské republice žije na 609 druhů včel. Včely najdeme na všech kontinentech kromě Antarktidy. Typickou charakteristikou včel je žití v trvalých společenstvích, stavba obydlí z vlastního vosku, shromažďování vosku a opylování. Včely jsou příbuzné vosám a mravencům. Vzrůst včel se liší druh od druhu od 2 mm do 39 mm. Nepřítelem včel jsou například vážky, které loví včely pro potravu. Snížení počtu výskytu divokých včel v přírodě nutí člověka pro zajištění vlastní obživy stavět umělé úly a chovat včely.
Kamila - 10. října 2017

0   0

farieb


Farba je slovenským označením pro barvu. Barva je v podstatě vlastnost světla, respektive látky, ze které toto světlo vychází. Vnímání barev (farieb) je charakteristické pro lidské vidění. Vědec Max Lüscher (1969) se dopodrobna zabýval významy barev a popsal vnímání barev lidmi. Nyní jsou jeho závěry podávány s obecnou platností. Psychologie barev ovlivňuje naše vnímání všeho okolo nás. Například z přírody známá kombinace černožluté (vosa, sršeň) se využívá pro výstražná označení. Spolu s červenou barvou upoutávají pozornost lépe než například barvy zelená či modrá, které jsou spíše uklidňující. Barva může být vyjádřena kromě názvu, také souřadnicemi či intervalem. Barev, tónů a odstínů existuje až 10 milionů.
Kamila - 10. října 2017

0   0

agilní


Vysvětlit význam slova agilní je těžký oříšek. Agilní můžeme popsat vyjádřením synonym či vysvětlením situace. Agilní je jinými slovy dynamický, flexibilní, rychlý, mít schopnost reagovat na změnu, umění komunikovat se zákazníkem, ptát se po jeho potřebách, pracovat jen na tom co přináší hodnotu, neustále se učit a zlepšovat atd. V dnešní době se každá organizace snaží být agilní za účelem dosažení zisku a konkurenční výhody. Tzv. agilní přístup je takovou metodou vývoje softwaru, která je založena na neustálém iterativním a inkrementálním vývoji. Opakem je tzv. vodopádový model.
Kamila - 10. října 2017

0   0

levandule


Oficiální název Levandule lékařská (z latinského Lavandula angustifolia) je aromatická a léčivá rostlina. Lidově se levandule nazývá také jako devandule, špikanard nebo špikrnát. Význam levandule tkví v jejich léčivých účincích a nejdůležitější části je květ levandule, který obsahuje silice, třísloviny a terpeny. Přirozeně se levandule vyskytuje na slunečných svazích občas vystupující až k hranici lesa. Kulturou se rozšířila z původně pouze západního Středozemí do celého Středozemí. Levandule má ráda mírné zálivky v hlinitopísčité půdě s dostatkem prostoru okolo. Levandule se přidává do koupele, šatníku, používá se v kuchyni jako přísada provensálského koření. Levandule má uklidňující účinky a užívá se ve směsi s ostatními bylinkami při nespavosti a bolestech hlavy. Odrůd levandule známe více než 39 a ne všechny kvetou fialově.
Kamila - 10. října 2017

0   0

grafomotoriky


Soubor psychomotorických činností, které provádíme při psaní či kreslení. Základem grafomotoriky při psaní je vykonávání účelných pohybů, ke kterým je potřeba kooordinace očí a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožňuje později dítěti spontánní grafický projev, ať už je to kreslení či psaní. Úkolem rozvoje grafomotoriky je dokázat uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárnit. Je třeba velké koncentrace, které se dítě v rámci grafomotoriky učí, aby dokázalo uskutečnit své záměry. Vývoj grafomotoriky dítěte probíhá již od raného věku (1 rok) až do věku předškolního (6) a poté pokračuje v rámci docházky do základní školy.
Kamila - 10. října 2017

0   0

znamení


Slovo znamení nese několik významů: signál, předzvěst, pokyn atd. nebo také zvěrokruh, zodiac. Dopodrobna se budeme věnovat druhému významu, který je ve společnosti více rozšířen tedy znamení zvěrokruhu. Znamení zvěrokruhu člověka je odvozeno od polohy Slunce na Zvěrokruhu v dané datum a daný čas narození. Znamení existuje 12 a můžeme je rozdělit do čtyř skupin, dle živlů: oheň – stvořitel, udržovatel a ničitel (Beran, Lev, Střelec), země – spolehlivost, zrod a uskutečnění (Býk, Panna, Kozoroh), vzduch – myšlení, nadpozemskost (Blíženec, Váha, Vodnář) a voda – symbolizuje city (Rak, Štír, Ryby). Na počtu znamení se lidstvo domluvilo okolo roku 700 před naším letopočtem.
Kamila - 9. října 2017

0   0

rčení


Rčení je krátký útvar lidové slovesnosti a fantazie, vyjadřující životní zkušenost a má za úkol oživit jazykový projev. Například „utáhnout na vařený nudli“ = lehce oklamat, „koupit za pět prstů“ = ukrást, „postavené na hlavu“ = přesně opačně, než je normální. Rčení je úzce spojeno s dalšími jazykovými útvary jako jsou úsloví či pořekadla. Rčení lze volně časovat na rozdíl od pořekadla a úsloví tvoří jakýsi přechodný typ mezi pořekadlem a rčením. Rčením rozumíme ustálené slovní spojení, které vystihuje typickou situaci a s humorem ji okomentovává. Může stát samostatně, ale v mluveném kontextu se zapojuje do větné stavby.
Kamila - 9. října 2017

0   0

derivace


Derivace funkce je změna této funkce v poměru k nekonečně malé změně jejich argumentů. Derivace jsou důležitou součástí matematické analýzy a základem diferenciálního počtu. Pojem derivace vznikl v 17. století za spolupráce Newtona a Leibnize. Název derivace pochází z latiny a překládá se jako „odvozenina“, což nám naznačuje, že derivace funkce je danou funkcí plně určena a dá se z ní odvodit. Opakem derivace je integrace. Představme si derivaci pomocí příkladu: pokud chceme vytvořit derivaci dvourozměrného grafu funkce f(x), vytyčíme tedy směrnici tečny tohoto grafu. Při studiu derivací se hojně využívá zakreslování funkcí do grafů.
Kamila - 9. října 2017

0   0

filozofie


Filozofie (z řeckého „filein“ = mít rád, toužit po něčem a „sofía“ = moudrost) je racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně toho, co je přesahuje. Filozofie není jen akademická disciplína, ale také způsob dobrého života plného poznání, reflexe a racionální argumentace a diskuze. Nejznámějším a nejcitovanějším filozofem byl řecký Platón, který žil na přelomu 4. a 3. století před naším letopočtem. Filozofie se liší od moderních věd tím, že její výsledky či výstupy nelze kvantifikovat, ale je nutné si je obhájit a vysvětlit. Ve filozofii tedy nemůže být v podstatě nic špatně, je třeba se ale stále ptát a bádat, zda je to opravdu tak a proč.
Kamila - 9. října 2017

0   0

mechorostů


Mechorosty patří mezi zelené primitivní rostliny, které nemají vytvořena vodivá pletiva a jsou nižšího vzrůstu (nejvyšší mech druhu Dawsonia superba dosahuje výšky až 70 cm). Většina mechorostů se vyskytuje na místech s vyšší vlhkostí vzduchu. Věda, která se zabývá studiem mechorostů, se nazývá bryologie. V Česku roste přibližně 860 druhů. Skupina mechorostů se dělí na tři samostatná oddělení a to: hlevíky, játrovky a mechy. V poslední době klesá počet druhů mechorostů ve středoevropských lesích. Hlavním významem mechorostů v přírodě zabraňování povodním, erozi a tvorba rašeliny.
Kamila - 9. října 2017

0   0

holubice


Slovo holubice má mnoho významů. V první řadě se jedná o označení samičky holuba, šedivě zbarveného ptáka. Vyobrazení holubice symbolizuje mír, prostotu, čistotu, manželskou lásku a věrnost. Holubice se například vypouští při svatebních obřadech a symbolizují mír, lásku a harmonii, vlastnosti důležité pro otevření srdce. Bílá holubice je často vyobrazována v mnoha náboženských výjevech. Například ve Starém zákoně vypouští Noe tři bílé holubice, z nichž se jedna vrátí s olivovou ratolestí, což mělo symbolizovat brzký konec potopy. V oblasti předního Orientu holubice symbolizuje plodnost.
Kamila - 9. října 2017

0   0

uhlí


Uhlí je hnědá, hnědo-černá, nebo černá hořlavá hornina, která byla objevena Číňany před třemi tisíci lety pravděpodobně na svazích či na březích řek. V dnešní době se uhlí získává dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se jako palivo při spalování v tepelných elektrárnách. Asi 40 % tepla je vyráběno spalováním uhlí. Uhlí se skládá z uhlíku, vodíku a kyslíku a dalších chemických prvků. Uhlí vzniklo ze dřeva, které bylo uloženo ve vodním prostředí, kde nízká hladina kyslíku bránila kompletnímu rozkladu a hnití.
Kamila - 9. října 2017

0   0

obilovin


Obiloviny jsou rostliny šlechtěné a pěstované především pro svá semena či zrna a jsou hlavním zdrojem sacharidů. Obiloviny slouží k lidské výživě a obživě hospodářských zvířat. Do obilovin řadíme například pšenici, oves, kroupy, ječmen, žito či méně známé druhy jako amarant, quinoa, čirok či kamut. České slovo „obilí" má společný původ s ruským „obilje", které znamená zásobu, hojnost. Podíl obilovin ve stravě se celosvětově odhaduje na 60 – 70 %. Z obilovin připravujeme například mouku, kterou používáme při pečení chleba, nebo také ovesné vločky, které ráno snídáme namočené do jogurtu a přelité medem.
Kamila - 8. října 2017

0   0

investic


Investicemi označujeme z makroekonomického pohledu tu část příjmu, kterou vložíme do kapitálu s očekáváním jistého výnosu v budoucnosti. Investice tedy nemusí přinášet okamžitý prospěch. Budoucí užitek investic může být peněžního nebo nepeněžního charakteru. Z mikroekonomického pohledu (podniky) investicemi rozumíme rozsáhlejší krátkodobě vynaložené kapitálové výdaje s očekáváním jejich přeměny na budoucí výnosy. Investování je možné přirovnat ke konzervaci masa či ovoce, tedy uložení na pozdější užití neboli „na horší časy“. Úkolem investic je tedy uložit současné prostředky tak, aby přinejmenším neztratily původní hodnotu a liší se od pouhého spoření, pod kterým rozumíme pouze odkládání peněz či prostředků stranou.Typickými investicemi jsou akcie, podílové fondy, komodity, dluhopisy, nemovitosti a umělecká díla. Nejznámějším investorem je Warren Buffett.
Kamila - 8. října 2017

0   0

emotikonů


Emotikon, v češtině rozšířené také pod názvem smajlík (převzato z angličtiny „emoticon“) rozumíme obrázek stylizovaný do výrazu lidské tváře, který lze zapsat pomocí běžných znaků na klávesnici a pro správné zobrazení si jej musíme představit pootočené o 90 stupňů doprava. V dnešní době neustálé elektronické komunikace počet emotikonů stále narůstá. Využití emotikonů je široké, mohou vyjadřovat pozitivní i negativní pocity v průběhu chatování. Oficiálně první emotikon vytvořil výtvarník Harvey Ball v roce 1963 v rámci kampaně pro jednu pojišťovací společnost, která měla za úkol podpořit pracovní morálku zaměstnanců. Za předchůdce emotikonů můžeme považovat také X a O jako znaky polibků v dopisech.
Kamila - 8. října 2017

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10