Význam intervence
Co znamená slovo intervence? Zde naleznete 30 významů slova intervence. Můžete také přidat význam slova intervence sami

1

3   0

intervence


vnější zásah do nějakého procesu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

3   0

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: financeproradost.cz

3

3   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: ruceni-povinne.eu

4

3   0

intervence


je vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit
Zdroj: tomatis-praha.cz

5

1   0

intervence


Intervencí rozumíme prodej nebo nákup své mìny "domácí" centrální bankou (CB) nebo centrální bankou povìøenou institucí. CB vyhradí urèité množství penìz pro tuto opera [..]
Zdroj: fxstreet.cz

6

0   0

intervence


V ekonomické souvislosti pøedstavuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním èi nabízením k prodeji cizí mìny, za úèelem zamezení pøílišným výkyvùm ve vývoji devizových kurzù.
Zdroj: akcie.cz

7

0   0

intervence


ovlivňování, zasahování, snaha o ovlivňování situace (např. státní intervence na podporu vlastní měny)
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0   0

intervence


Zásah jednoho subjektu do vnitøních vìcí subjektu druhého. Používá se po celé trvání civilizace mezi jednotlivci, institucemi i státy. Provádí-li se veøejnì, bývá zdùvodnìna [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0   0

intervence


V ekonomické souvislosti pøedstavuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním èi nabízením k prodeji cizí mìny, za úèelem zamezení pøílišným výkyv [..]
Zdroj: fio.cz

10

0   0

intervence


Èinnost, pøi které vláda (vìtšinou prostøednictvím centrální banky) kupuje nebo prodává na trzích mìn svou mìnu proto, aby ovlivnila její kurs. Napøíklad Èeská národní banka na [..]
Zdroj: financni.webz.cz

11

0   0

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: aliance-jkl.cz

12

0   0

intervence


Centrální banka málokdy zcela ponechá devizový kurz tr¾ním silám – to by mohlo vést z pohledu centrální banky k ne¾ádoucím pøíli¹ prudkým výkyvùm (prudkému posilování èi [..]
Zdroj: cechmal.cz

13

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: jaksepojistit.cz

14

0   0

intervence


Činnost vedoucí k doplnění chybějících údajů nebo opravení chyby v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, k obnovení pojistné smlouvy, k ověření nových skutečností, k vymáhání dlužného pojistného apod.
Zdroj: kalkulacka.eu

15

0   0

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Intervence může být ke zjištění nebo ověření nových skutečností, anebo [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

16

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění.
Zdroj: pojistimajetek.cz

17

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: pojistizivot.cz

18

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění.
Zdroj: profibroker.cz

19

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: s-servis.cz

20

0   0

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: vseprojistotu.cz

21

0   0

intervence


1. vmìšování; 2. zprostøedkování, zásah; 3. pøímluva
Zdroj: islo.cz

22

0   0

intervence


čestné přijetí nebo čestné placení směnky "Pro čest XY přijal ..." Viz také honorát intervenient (u směnek)
Zdroj: business.center.cz

23

0   0

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

24

0   0

intervence


V právně politickém smyslu vměšování jednoho státu do vnitřních záleitostí jiného státu, případně do jeho vztahů s jiným státem. V ekonomické oblasti se jedná zpravidla o zásahy státu do ekonomického dění pomocí nástrojů hospodářské politiky.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

25

0   0

intervence


 Jedná se o operaci, kterou provádí centrální banka při nákupu či prodeji zahraničních dluhopisů (tj. měn).
Zdroj: highsky.cz

26

0   0

intervence


Intervence může označovat: ekonomie Ekonomická intervence – zásah či zákrok ekonomické autority ve prospěch cílů, které preferuje v makroekonomickém měřítku Měnová intervence vojen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0   0

intervence


slovo intervence označuje zásah, zasahování či zákrok vůči jinému subjektu, resp. osobní se vložení do konkrétní problematiky ve prospěch jiného (ve smyslu angažovanost). Intervence může být jak fyzická, tak pouze psychická, založená jen na významu intervenující (zasahující) osobnosti. Příkladem použití podstatného jména intervence může být například slovní spojení vojenská intervence, označující situaci, kdy se armáda některého státu vojensky angažuje (zasahuje) na území jiného státu, a to bez svolení tohoto státu. Obdobně se lze se slovem intervence setkat též v jiných oblastech, např. devizová intervence České národní banky.

Slovesem odvozeným od podstatného jména intervence je intervenovat, znamenající zasáhnout či zakročil. Příkladem použití tohoto slova může být například věta: „Policie intervenovala při několika incidentech“.
Honzi - 5. prosince 2018

28

0   0

intervence


Intervence (v originále Intervention) je 1. epizoda 2. řady americko-kanadského sci-fi seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír.
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0   1

intervence


Centrální banka málokdy zcela ponechá devizový kurz tržním silám – to by mohlo vést z pohledu centrální banky k nežádoucím příliš prudkým výkyvům (prudkému posilování či osla [..]
Zdroj: nextfinance.cz

30

0   1

intervence


Èinnost konaná k opravení chyby nebo k doplnìní chybìjících údajù v návrhu na uzavøení pojištìní
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz

Přidat význam slova intervence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< teze kolej >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam