Význam intervence
Co znamená slovo intervence? Zde naleznete 30 významů slova intervence. Můžete také přidat význam slova intervence sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: financeproradost.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: ruceni-povinne.eu

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


je vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit
Zdroj: tomatis-praha.cz

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

intervence


vnější zásah do nějakého procesu
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Intervencí rozumíme prodej nebo nákup své mìny "domácí" centrální bankou (CB) nebo centrální bankou povìøenou institucí. CB vyhradí urèité množství penìz pro tuto operaci a na voln&eacut [..]
Zdroj: fxstreet.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


V ekonomické souvislosti pøedstavuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním èi nabízením k prodeji cizí mìny, za úèelem zamezení pøílišným výkyvùm ve vývoji devizových kurzù.
Zdroj: akcie.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


ovlivňování, zasahování, snaha o ovlivňování situace (např. státní intervence na podporu vlastní měny)
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Zásah jednoho subjektu do vnitøních vìcí subjektu druhého. Používá se po celé trvání civilizace mezi jednotlivci, institucemi i státy. Provádí-li se veøejnì, bývá zdùvodnìna tzv. ušlechtilými cíl [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


V ekonomické souvislosti pøedstavuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním èi nabízením k prodeji cizí mìny, za úèelem zamezení pøílišným výkyvùm ve vývoji devizov... [..]
Zdroj: fio.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Èinnost, pøi které vláda (vìtšinou prostøednictvím centrální banky) kupuje nebo prodává na trzích mìn svou mìnu proto, aby ovlivnila její kurs. Napøíklad Èeská národní banka nakupuje èeské koruny když chce, aby mìnový kurs koruny vzrostl. Snaží se o zhodnocení koruny.
Zdroj: financni.webz.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: aliance-jkl.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Centrální banka málokdy zcela ponechá devizový kurz tr¾ním silám – to by mohlo vést z pohledu centrální banky k ne¾ádoucím pøíli¹ prudkým výkyvùm (prudkému posilování èi oslabování kurzu). Nejèa [..]
Zdroj: cechmal.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: jaksepojistit.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost vedoucí k doplnění chybějících údajů nebo opravení chyby v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, k obnovení pojistné smlouvy, k ověření nových skutečností, k vymáhání dlužného pojistného apod.
Zdroj: kalkulacka.eu

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Intervence může být ke zjištění nebo ověření nových skutečností, anebo činnost směřující k obnove [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění.
Zdroj: pojistimajetek.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: pojistizivot.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění.
Zdroj: profibroker.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: s-servis.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: vseprojistotu.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


1. vmìšování; 2. zprostøedkování, zásah; 3. pøímluva
Zdroj: islo.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


čestné přijetí nebo čestné placení směnky "Pro čest XY přijal ..." Viz také honorát intervenient (u směnek)
Zdroj: business.center.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


činnost konaná k opravení chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


V právně politickém smyslu vměšování jednoho státu do vnitřních záleitostí jiného státu, případně do jeho vztahů s jiným státem. V ekonomické oblasti se jedná zpravidla o zásahy státu do ekonomického dění pomocí nástrojů hospodářské politiky.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


 Jedná se o operaci, kterou provádí centrální banka při nákupu či prodeji zahraničních dluhopisů (tj. měn).
Zdroj: highsky.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Intervence může označovat: ekonomie Ekonomická intervence – zásah či zákrok ekonomické autority ve prospěch cílů, které preferuje v makroekonomickém měřítku Měnová intervence vojenství a mezinárodní b [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


slovo intervence označuje zásah, zasahování či zákrok vůči jinému subjektu, resp. osobní se vložení do konkrétní problematiky ve prospěch jiného (ve smyslu angažovanost). Intervence může být jak fyzická, tak pouze psychická, založená jen na významu intervenující (zasahující) osobnosti. Příkladem použití podstatného jména intervence může být například slovní spojení vojenská intervence, označující situaci, kdy se armáda některého státu vojensky angažuje (zasahuje) na území jiného státu, a to bez svolení tohoto státu. Obdobně se lze se slovem intervence setkat též v jiných oblastech, např. devizová intervence České národní banky.

Slovesem odvozeným od podstatného jména intervence je intervenovat, znamenající zasáhnout či zakročil. Příkladem použití tohoto slova může být například věta: „Policie intervenovala při několika incidentech“.
Honzi - 5. prosince 2018

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Intervence (v originále Intervention) je 1. epizoda 2. řady americko-kanadského sci-fi seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír.
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

intervence


Centrální banka málokdy zcela ponechá devizový kurz tržním silám – to by mohlo vést z pohledu centrální banky k nežádoucím příliš prudkým výkyvům (prudkému posilování či oslabování kurzu). Nejčastější [..]
Zdroj: nextfinance.cz

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

intervence


Èinnost konaná k opravení chyby nebo k doplnìní chybìjících údajù v návrhu na uzavøení pojištìní
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz

<< teze kolej >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam