dotaceonline.cz

Website:https://www.dotaceonline.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy4
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (207)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

občanské sdružení


Jedná se o souhrnný název pro všechny typy organizací a sdružení, které nejsou součástí státní správy, ale zastupují profesní a zájmové skupiny nebo vrstvy společnosti. Patři mezi ně mimo jiné odborové organizace, sdružení zaměstnavatelů, ekologická sdružení a skupiny zastupující ženy, zemědělce, handicapované lidi atd. Vzhledem k tomu, že tyto org [..]
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brownfield


Pozemek typu Brownfield je území, jehož někdejší využívání vyústilo v kontaminaci nebo devastaci, jež omezuje jeho další využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využití je podporována z fondů EU.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Evropská unie
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

garance


Záruka, jistota, převzetí nebo poskytnutí záruky.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gs - grantové schéma


Zjednodušená forma předkládání projektů, kde jsou pravidla poskytování dotací pro konečné uživatele jednodušší. Vyhlašovateli grantových schémat jsou Koneční příjemci.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

programování


Tento princip znamená, že se pomoc realizuje nikoli na základě nekoncepčně předkládaných projektů, ale naopak prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů operačních programů, národního strategického referenčního rámce a dalších strategických dokumentů. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodo [..]
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

projekt


Projektem se v kontextu fondů EU rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communitaire


Soubor legislativy Evropských společenství, shromažďované a upravované přes 40 let, zahrnující legislativy, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty, tvořící základní kameny Evropských společenství.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adicionalita


Je jedním ze základních principů politiky EU. Uplatňuje se v rámci strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Obecným smyslem adicionality je zajistit, aby zdroje EU nenahradily národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. [..]
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 207 se přihlašte, prosím.