nanimata.wu.cz

Website:http://nanimata.wu.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy25
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (160)

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

aerosol


Smìs pevné (dým) nebo kapalné látky (pìna) a plynu.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

analýza


Jedno z odvìtví chemie, které se zabývá zjišováním složení vzorkù. Hlavní rozdìlení na kvalitativní a kvantitativní.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

elektrolýza


Elektrolýza je dìj probíhající na elektrodách, kdy je elektrolyt èi tavenina rozkládána stejnosmìrným proudem na kation a anion.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

filtrace


Metoda oddìlení složek smìsi na základì rozpustnosti-rozpustná èást v roztoku projde pøes filtr. Nerozpustná se zachytí na filtru.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

inertní


Neteèný, nereagující, chemicky stálý. Neteèné plyny-plyny VIII.A skupiny, které takøka nereagují.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

modrá skalice


Modrá skalice neboli pentahydrát síranu mìïnatého má vzorec CuSO4.5H2O
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

orbital


Orbital je místo pravdìpodobného výskytu elektronù. Rozlišujeme podle tvaru orbitaly s, p, d, f. V budoucnosti nejspíše pøibydou další. Jednotlivé orbitaly (s, p, d, f) se dají dále dìlit podle prostorové orientace, pøíkladem je orbital px
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

oxidace


Oxidace je poloreakce, kdy atom ztrácí elektrony, èímž se zvyšuje oxidaèní stupeò.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

oxoniový kation


Kation H3O+, vzniklý z vodíkového kationu H+ ve vodném prostøedí
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

sádra


Hemihydrát síranu vápenatého: CaSO4.1/2H2O. Po smíchání s vodou pøechází na sádrovec.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 160 se přihlašte, prosím.