pujcky-nemovitosti.cz

Website:http://www.pujcky-nemovitosti.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (45)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

smlouva o půjčce


Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

slovník


Avalista
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blankosměnka


Směnka, která je při vydání záměrně neúplná.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražba


Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitá [..]
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražba dobrovolná


Je veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci [..]
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražba nedobrovolná


Dražba se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby. [..]
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražební jistota


Je částka, kterou musí složit před dražbou každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražebník


Organizuje dražbu a má k tomu i příslušné živnostenské oprávnění.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exekuce


Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exekutor


Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 45 se přihlašte, prosím.