vino-italiano.cz

Website:https://www.drinkia.cz/
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy28
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (454)

1

1   1

adjustace


obecný slovník  Obecnì znamená opatøit vším potøebným, ve vinaøství se jedná o celkový vzhled lahve - její tvar, barva, øešení etikety i balení
Zdroj: vino-italiano.cz

2

1   1

agrafa


technologický slovník  Pou¾ívá se k upevnìní zátky u šumivých vín. Jsou dva typy první je ocelová spona, kterou se zajištují kvasné zátky a druhý typ drátìný košíèek, kterým se zajištují expedièní zátky. 
Zdroj: vino-italiano.cz

3

1   1

aluviální pùdy


latina  Pùdy, jejich¾ vývoj je urèován vysokou kolísající hladinou podzemní vody nebo záplavami povodòovou vodou a je pøerušován sedimentací naplaveného materiálu.
Zdroj: vino-italiano.cz

4

1   1

bag-in-box


obecný slovník  Obal na vína, který má obsah 5 i více litrù. Je to karton z vrstveného papíru, v kterém je plastový vak s uzavíratelným kohoutkem. Pøi odèerpání èásti vína se vak zmenšuje a víno nepøichází do styku se vzduchem.
Zdroj: vino-italiano.cz

5

1   1

blanc de blancs


obecný slovník  Oznaèení udávající, ¾e víno bylo vyrobeno výhradnì z bílých odrùd révy vinné. Nejèastìji se to pou¾ívá u šumivých vín, èasté je toto oznaèení i u stolních vín, kde má pùsobit lepším dojmem.
Zdroj: vino-italiano.cz

6

1   1

brut nature


obecný slovník  Oznaèení stupnì sladkosti u šumivého vína, které má ménì ne¾ 3 g/l cukru a do pou¾itého dozá¾ního likéru nebyl ¾ádný cukr pøidáván.
Zdroj: vino-italiano.cz

7

1   4

etiketa


obecný slovník  Nálepka, která se umis»uje na láhve s vínem. Text, který na etiketì musí být urèuje vinaøský zákon (§ 13).
Zdroj: vino-italiano.cz

8

1   2

fermentace


technologický slovník  viz. kva¹ení
Zdroj: vino-italiano.cz

9

1   1

grand cru


obecný slovník  Oznaèení vína z výjimeènì kvalitní polohy. V nìkterých oblastech Francie (Burgundsko Chablis, Cote de Nuits, Maconnais a Beaujolais, Alsasko) je toto znaèení pou¾íváno jen u vín z poloh, které byly úøednì schváleny. V jiných oblastech a jiných zemí nemá toto oznaèení právní význam.
Zdroj: vino-italiano.cz

10

1   1

hrozinky


obecný slovník  Su¹ené hroznové bobule. Na výrobu se pou¾ívají speciální odrùdy, které nemají semena. Výluh z rozinek se pøidává do nìkterých likérových vín.
Zdroj: vino-italiano.cz


Pro zobrazení všech definic slova 454 se přihlašte, prosím.