zelenausporam.cz

Website:https://www.sfzp.cz/
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (51)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

administrace


Proces od podání žádosti po vyplacení podpory.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alokace


Objem finanèních prostøedkù urèených k rozdìlení v programu Zelená úsporám.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autorizovaný architekt


Architekt, kterému byla udìlena autorizace podle zákona è. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektù a o výkonu povolání autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì, ve zdìní pozdìjších pøedpisù, a je zapsán v seznamu autorizovaných architektù vedeném Èeskou komorou architektù (www.cka.cc/). [..]
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autorizovaný inženýr


Inženýr, kterému byla udìlena autorizace podle zákona è. 360/1992 Sb. (ve znìní pozdìjších pøedpisù) O výkonu povolání autorizovaných architektù a o výkonu povolání autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrù vedeném Èeskou komorou autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì (www.c [..]
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autorizovaný technik


Technik, kterému byla udìlena autorizace podle zákona è. 360/1992 Sb. (ve znìní pozdìjších pøedpisù), o výkonu povolání autorizovaných architektù a o výkonu povolání autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrù vedeném Èeskou komorou autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì (www. [..]
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bloková výjimka


Naøízení Komise è. 800/2008 umožòuje podnikùm èerpat dotace na dosažení úspor energie (oblasti A a B) a na podporu energie z obnovitelných zdrojù energie (oblast C). Výše dotace je pak procentuálnì omezena v závislosti na velikosti žadatele (viz heslo drobný, malý a støední podnikatel).
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bytová jednotka


Reálnì vymezená èást domu, která mùže být pøedmìtem vlastnického práva dle zákona o vlastnictví bytù (èili ji lze nabývat a prodávat).
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dùm


Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkùm na trvalé rodinné bydlení a je k tomu úèelu urèena a která není rodinným domem.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dùm nepanelové technologie


Bytový dùm, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukèních soustav panelových bytových domù.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

de minimis


Celková výše pomoci de minimis udìlená jednomu subjektu nesmí pøesáhnout èástku 200 000 EUR bìhem jakéhokoli tøíletého období. Tento strop platí pro všechny formy veøejné podpory de minimis èerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, èerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektù a/nebo od více poskytovatelù. [..]
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 51 se přihlašte, prosím.