Význam Akreditace

Co znamená slovo Akreditace? Zde naleznete 20 významů slova Akreditace. Můžete také přidat význam slova Akreditace sami

1.

1   0

Akreditace


Akreditaci udìluje ministerstvo nejvýše na 10 let, lze ji opakovanì prodloužit a požádat o její rozšíøení. Bez akreditace nelze pøijímat uchazeèe, konat výuku, zkoušky ani udìlovat t [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

2.

1   0

akreditace


proces, v průběhu kterého pověřená instituce (např. MŠMT, MZ, MPSV) posuzuje kvalitu žádosti o poskytování vzdělávání. Posuzuje se nejen žádost, ale i způsobilost (organizační, pe [..]
Zdroj: dvkk.cz

3.

1   0

Akreditace


Pověření, zplnomocnění, schválení.
Zdroj: usetritnadanich.cz

4.

1   0

Akreditace


postup, na jehož základì vydává povìøený orgán osvìdèení o tom, že urèitý orgán nebo osoba jsou zpùsobilé provádìt urèité èinnosti.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

5.

1   0

Akreditace


– formálně nebo společensky uznávané úřady nebo orgány akreditují vzdělávací programy, kurzy, činnosti a jejich výstupy. Tím potvrzují, že organizace či jed [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

6.

0   0

Akreditace


Pověření, zplnomocnění, schválení, osvědčení.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

7.

0   0

AKREDITACE


Proces ovìøení kvality urèité služby, zaøízení, vzdìlávacího programu atd. V zahranièí je buï vyžadován zákonem nebo dobrovolný, ale natolik prestižní, že organizace, která se k [..]
Zdroj: drogy-info.cz

8.

0   0

akreditace


pověření; zplnomocnění (např. akreditace novinářů na summitu NATO) akreditiv – platební dokument vydaný bankou; klient složí v bance peníze, (event. si je půjčí od banky), tyto pros [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

9.

0   0

Akreditace


Potvrzení, urèení, zmocnìní konkrétní osoby k provedení právních èi zpravodajských úkonù, za jejichž výsledek pøejímá odpovìdnost ten, kdo zmocnìní vydal. Povìøení jednat [..]
Zdroj: marxismus.cz

10.

0   0

Akreditace


Akreditace je pověření, zplnomocnění nebo schválení (i úřední) pro vykonávání nějaké činnosti. Často to znamená získat nějakou licenci.
Zdroj: az-data.cz

11.

0   0

Akreditace


(angl.: accreditation) - Ovìøení zpùsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsující v rozhodnutí, jímž se urèitému vzdìlávacímu programu nebo vzdìlávací organizaci (instituci) vy [..]
Zdroj: old.nvf.cz

12.

0   0

akreditace


povìøení, zplnomocnìní; potvrzení, schválení
Zdroj: islo.cz

13.

0   0

akreditace


osvědčení, že poskytovatel certifikačních služeb splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb Pramen § 2 zákon [..]
Zdroj: business.center.cz

14.

0   0

Akreditace


Osvědčení, že poskytovatel certifikačních služeb splňuje podmínky stanovené zákonem o elektronickém podpisu pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. § [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

15.

0   0

Akreditace


Pověření , zplnomocnění, schválení.
Zdroj: uctovani.net

16.

0   0

Akreditace


(angl.: accreditation) Ověření způsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému vzdělávacímu programu nebo vzdělávací organizaci (instituci) vyja [..]
Zdroj: andromedia.cz

17.

0   0

Akreditace


Pověření, zplnomocnění nebo schválení (i úřední) pro vykonávání nějaké činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

18.

0   0

Akreditace


V původním smyslu znamenala jmenování určitého člověka zástupcem vysílajícího a udělení souhlasu přijímacího státu. V žurnalistice ale znamená zastupování média redakt [..]
Zdroj: spindoctors.cz

19.

0   0

Akreditace


Povìøení, zplnomocnìní, schválení, osvìdèení.
Zdroj: klo.cz

20.

0   0

Akreditace


Akreditace (z franc. accréditer, z mettre à crédit, ověřit důvěryhodnost) znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Často to může být syn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Akreditace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Akcie Akruální princip >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam