Význam fixace
Co znamená slovo fixace? Zde naleznete 16 významů slova fixace. Můžete také přidat význam slova fixace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


znehybnění, upevnění
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


je časové období, po kterém lze úvěr jednorázově splatit. Po toto období je zároveň zaručena neměnná úroková sazba. Většinou se období fixace stanovuje mezi jedním rokem až pěti lety, ale hodně bank nabízí i období delší, a to 10 – 15 let. články na téma ... Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu.
Zdroj: gemoney.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu.
Zdroj: jaknabanku.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Období, ve kterém je zafixována úroková sazba. Po dobìhu období fixace je možno splatit mimoøádnou splátku èi úvìr pøefinancovat. Období fixace se pohybuje od jednoho roku výše a na jeho délce je závislá poskytnutá úroková sazba.
Zdroj: hypoconsulting.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Fixní úroková sazba je pevně stanovená úroková sazba platná na celou dobu splácení úvěru nebo na dobu fixace úrokové sazby.
Zdroj: ahareality.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


èasové období, po kterém lze úvìr jednorázovì splatit. Po toto období je zároveò zaruèena nemìnná úroková sazba. Vìtšinou se období fixace stanovuje mezi jedním rokem až pìti lety, ale hodnì bank nabízí i období delší, a to 10 – 15 let.
Zdroj: equip.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


období, po které je úroková sazba nemìnná - zejména hypoteèní úvìry
Zdroj: rfpplus.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Při sjednání smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru je kromě samotné výše úrokové sazby také dohodnuto, jak dlouho zůstává tato úroková sazba stejná (fixována). Po vypršení doby fixace stanoví banka podle aktu& [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


upevnìní, zpevnìní, ustálení
Zdroj: islo.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


("fixation"): k fixaci dochází, je-li frekvence dané alely = 1,  tj.  jinými  slovy,  dochází  ke  100% upevnìní dané alely v populaci, které je spojené s úplnou ztrátou [..]
Zdroj: mprinstitute.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Po dobu fixace je úroková sazba neměnná, po jejím uplynutí vám banka stanoví jinou. Čím kratší doba fixace, tím nižší úroková sazba a zároveň dřívější možnost mimořádné splátky hypotéky. Př [..]
Zdroj: exereality.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Doba, po kterou se klientovi nemění úroková sazba. Fixaci klient volí při podání žádosti o úvěr, banky nabízejí pro různé fixace různé úrokové sazby. Nejkratší fixace je 1 rok, nejdelší až na celou dobu splácení hypotéky. Po skončení fixace úrokové sazby banka klientovi nabízí novou úrokovou sazbu.
Zdroj: golemfinance.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Doba, ve které je jasně daná úroková sazba. Doba fixace je většinou na 1-5 let. V době lámání fixace lze půjčku předčasně splatit nebo ji přesunout do jiného peněžního ústavu.
Zdroj: financnirozcestnik.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


upevnìní, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí - ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v urèité situaci, ale v daném okamžiku je nepøimìøená (napø. klient si zvykl øešit urèitý problém zavedeným zpùsobem), sveøepé ulpívání na døíve užívaných formách jednání a zvycích
Zdroj: help24.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Další významy ve fixace (rozcestník). Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru je časový úsek, po který je úroková sazba neměnná. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle aktuálních hodnot trhu. N [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< velociped deprivace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam