equip.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (63)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


èástka, kterou musíte zaplatit jako první splátku. Obvykle bývá vyšší než další splátky.
Zdroj: equip.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úrokù a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytù je to èástka na splácení nízkoprocentního úvìru, který družstvo splácí pøi výstavbì nebo [..]
Zdroj: equip.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splácení


zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou èástí, z jistiny a z úrokù. Vzájemný pomìr tìchto dvou èástí se v èase mìní. B
Zdroj: equip.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bankovní záruka


uspokojení vìøitele do výše urèité penìžní èástky podle obsahu listiny v pøípadì, že dlužník nesplní urèitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruèní listinì. Banka jako ruèitelský subjekt nemùže uplatnit námitky, jež by byl oprávnìn uplatnit dlužník a plní penìžitì na písemné vyzvání vìøitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamen [..]
Zdroj: equip.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm). C
Zdroj: equip.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cílová èástka


èástka, na kterou je sjednávána smlouva o stavebním spoøení. Zahrnuje uspoøenou èástku, vèetnì úrokù, hodnotu úvìru ze stavebního spoøení, pokud úèastník bude úvìr požadovat, a u fyzických osob státní podporu. È
Zdroj: equip.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èerpání hypoteèního úvìru


provádí se bezhotovostnì, pøi neúèelovém úvìru zasláním penìz na úèet požadovaný klientem, pøi úèelovém úvìru vìtšinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na úèet prodávajícího podle kupní smlouvy apod. D
Zdroj: equip.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Degresivní splácení


degresivní splácení umožòuje soustøedit finanèní zatížení na poèáteèní období splácení úvìru a naopak ke konci úvìrového vztahu splátky co nejvíce snížit.
Zdroj: equip.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Depozitum


vklad v penìžním ústavu.
Zdroj: equip.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dlužník


osoba povinná splatit vìøiteli døíve poskytnutou èástku.
Zdroj: equip.cz


Pro zobrazení všech definic slova 63 se přihlašte, prosím.