Význam migrace
Co znamená slovo migrace? Zde naleznete 12 významů slova migrace. Můžete také přidat význam slova migrace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Pohyb (stěhování) jedinců (lidí) či jejich částí vedoucí k rozšíření druhu (přemístění populace).
Zdroj: chmu.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


přemisťování
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Pøesídlování obyvatelstva, jeden z faktorù podílejících se na formování èlovìka jako druhu a vytváøení kulturní rozmanitosti lidstva. Hlavní dùvod byl vždy hospodáøský, je vedena pøedevším s [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


převedení dat ze stávajícího informačního systému do např. nově pořízeného IS
Zdroj: bmservis.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


stěhování živočichů. Buď periodické, nebo za potravou. Může být i nevratná Nebo umělá (ovlivněná člověkem).
Zdroj: goniatit.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


pøemisování, stìhování, pøecházení, zmìna místa pobytu
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Přemístění z jednoho místa na druhé. Přesuny živočichů, rostlin nebo jejich částí (semena, plody), vždy směrované, postihující obvykle celou populaci a v některých případech vedoucí k rozšíření druhu. [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


– přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje;   
Zdroj: mvcr.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Označení pro geografický pohyb jedinců nebo skupin, tj. pro mobilitu lidí v užším nebo širším geografickém prostoru. Motivy migrace mohou být různé: ekonomické, ekologické, náboženské, národnostní, politické, válečné konflikty, živelní katastrofy aj. - migrace mezinárodní - označuje pohyb osob mezi státy - migrace vnitřní - pohyb osob uvnitř jednoh [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


je pohyb obyvatelstva z místa na místo. Z hlediska směru pohybu se rozlišuje emigrace a imigrace, tedy pohyb ven přes hranice určitého státu nebo naopak dovnitř na jeho území. Z časového hlediska se mluví o migraci krátkodobé či dočasné, dlouhodobé a trvalé. Z hlediska dodržování zákonů dané země lze hovořit o migraci legální a nelegální. Z hledisk [..]
Zdroj: ddc.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Migrace (latinsky: migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu: Lidská migrace – znamená pohyb lidí z jedné oblasti do druhé Ekonomická migrace Environmentální migrace Uprchlictví Migra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

migrace


Migrace (latinsky: migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu: Lidská migrace – znamená pohyb lidí z jedné oblasti do druhé Ekonomická migrace Environmentální migrace Uprchlictví Migra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Mezinárodní měnový fond mikroekonomie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam