alka-mzdy.cz

Website:https://alka-mzdy.cz/
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy7
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (58)

1

2   1

brutto


Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek.Opakem brutta je netto.
Zdroj: alka-mzdy.cz

2

2   0

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
Zdroj: alka-mzdy.cz

3

1   1

bilance


Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech:
Zdroj: alka-mzdy.cz

4

1   0

goodwill


Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum. Opakem goodwillu je badwill
Zdroj: alka-mzdy.cz

5

1   2

netto


Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek.Opakem netta je brutto
Zdroj: alka-mzdy.cz

6

1   0

saldo


Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu.
Zdroj: alka-mzdy.cz

7

1   0

věřitel


Věřitelem je subjekt, který poskytuje úvěr, vlastník pohledávky.
Zdroj: alka-mzdy.cz

8

1   0

výsledovka


Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření.
Zdroj: alka-mzdy.cz

9

1   0

závěrka


Účetní závěrku v české republice tvoří: rozvaha; výsledovka; příloha; Zpráva auditora.Vyjadřuje názor na to, zda účetní knihy, výkaz zisků a ztrát a rozvaha dávají pravdivý a věrný obraz o situaci společnosti.
Zdroj: alka-mzdy.cz

10

0   0

aktiva


Souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.
Zdroj: alka-mzdy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 58 se přihlašte, prosím.