alka-mzdy.cz

Website:http://alka-mzdy.cz/
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy6
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (58)

1

2   0

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
Zdroj: alka-mzdy.cz

2

1   1

brutto


Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek.Opakem brutta je netto.
Zdroj: alka-mzdy.cz

3

1   0

goodwill


Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum. Opakem goodwillu je badwill
Zdroj: alka-mzdy.cz

4

1   2

netto


Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek.Opakem netta je brutto
Zdroj: alka-mzdy.cz

5

1   0

saldo


Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu.
Zdroj: alka-mzdy.cz

6

1   0

věřitel


Věřitelem je subjekt, který poskytuje úvěr, vlastník pohledávky.
Zdroj: alka-mzdy.cz

7

1   0

výsledovka


Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření.
Zdroj: alka-mzdy.cz

8

0   0

aktiva


Souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.
Zdroj: alka-mzdy.cz

9

0   1

akruální princip


Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.
Zdroj: alka-mzdy.cz

10

0   0

amortizace u dlouhodobého majetku


U dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení
Zdroj: alka-mzdy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 58 se přihlašte, prosím.