allianzsp.sk

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (176)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

exot


V pois»ovníctve oznaèenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so ¹pecifickými poistnými podmienkami, podµa povahy poistenej veci a po¾iadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlaèivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na v¹eobecných poistných zmluvách. [..]
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agentúra


Obchodné zastúpenie pois»ovne pre stanovenú územnú oblas» alebo èinnos». Preva¾ne vykonáva dojednávanie poistenia, informaènú slu¾bu, preberanie po¾iadaviek poistených, prípadne iné primerané, najmä obchodné èinnosti.
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akceptaèný list


Dokument, ktorým sa potvrdzuje, ¾e ten, kto ho vydal, vykoná operáciu oznaèenú v akceptaènom liste a akceptuje podmienky tejto operácie. Pois»ovòa akceptaèným listom potvrdzuje, ¾e akceptuje predbe¾né krytie poistného rizika pred uzatvorením poistnej zmluvy za stanovených podmienok. Mô¾e ís» aj o akceptovanie poistného plnenia ako uz [..]
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akvizitér (advertising consultant


Získavateµ zákazníkov, predplatiteµov, objednávok a podobne. V pois»ovníctve ide o získavateµa poistencov - uzatváranie poistných zmlúv. Viï heslá "maklér", "dôverník", "obchodný zástupca".
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akvizícia


Z latinèiny, získavanie nových zákazníkov, predplatiteµov, inzerentov a podobne. V pois»ovníctve ide o získavanie nových poistencov.
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alokaèný pomer


Percentuálne rozdelenie poistného medzi zvolené investièné fondy
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka dlhu. Èas» splátky pripadá na zaplatenie úrokov, zvy¹ok na zaplatenie dlhu. Anuita je stanovená v rovnakých èiastkach. Pri rovnakej anuite sa postupom èasu zni¾uje v nej podiel úroku a rastie podiel splácania dlhu.
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asekurácia


Z talianèiny, zastaralý výraz pre poistenie.
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asistencia


Pomoc (starostlivos») poskytovaná pois»ovòou (alebo inými organizáciami) osobám poisteným v zahranièných pois»ovniach, na základe dohôd medzi týmito pois»ovòami. Dohody urèujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská pois»ovòa ochotná uhradi». Rozsah pomoci je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väè¹ine prípadov ide o technickú, m [..]
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aval


Zmenkový alebo ¹ekový ruèiteµ. Ruèiteµ (avalista) sa svojím podpisom zaruèuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak nie je výslovne uvedená osoba, za ktorú avalista ruèí, potom platí, ¾e ruèenie sa vz»ahuje na osobu, ktorá vystavila ¹ek alebo zmenku. Avalista je takto rovnakým dl¾níkom ako osob [..]
Zdroj: allianzsp.sk (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 176 se přihlašte, prosím.