opzp.cz

Website:https://opzp.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (44)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ekvivalentní obyvatel


je definovaný produkcí látkového zneèištìní 60 g BSK5
Zdroj: opzp.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akceptace


potvrzení formální úplnosti a pøijatelnosti žádosti (projektu), umožòuje postoupení žádosti v procesu administrace k vìcnému hodnocení žádosti (projektu);
Zdroj: opzp.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bat


nejlepší dostupná technika a technologie;
Zdroj: opzp.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

biodiverzita


biologická rozmanitost, rùznorodost;
Zdroj: opzp.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emise


vypouštìní škodlivých látek do vzduchu; mìøí se u zdroje zneèištìní, napø. komínu;
Zdroj: opzp.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofizace


je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor;
Zdroj: opzp.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fotovoltaické systémy


systémy vyrábìjící elektøinu ze sluneèní energie;
Zdroj: opzp.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hodnocení projektu


fáze administrace projektù, která sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly pøijatelnosti a bodování projektù;
Zdroj: opzp.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostøedí, napø. ve vzduchu; mìøí se v okolí zdroje zneèištìní.
Zdroj: opzp.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implementaèní dokument opŽp


dokument obsahující podrobné informace o implementaci (realizaci) operaèního programu a operaèní úrovni prioritních os a oblastech podpory; je dùležitým podkladem pro rozhodování potenciálních pøíjemcù podpory pøi identifikaci jejich projektových zámìrù;
Zdroj: opzp.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 44 se přihlašte, prosím.