Význam Auditor
Co znamená slovo Auditor? Zde naleznete 22 významů slova Auditor. Můžete také přidat význam slova Auditor sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaøení jsou v úèetnictví fondu prezentovány v souladu se zákonem.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření, kontroluje hospodařen&ia [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


fyzická osoba poskytující auditorské služby. Auditor je zapsán v seznamu auditorù vedeném Komorou auditorù Èeské republiky
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


(auditor) Osoba odpovìdná za pøípravu podkladù pro externí audit nebo v pøípadì interního auditu (kontrola použitých postupù a krokù) za jeho provedení a reportování výsledkù finanènímu øediteli, (kro [..]
Zdroj: finance.idnes.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


odborník, který je zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu; provádí audit – ověřuje správnost vedení firemního úče [..]
Zdroj: mojeinvestice.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Auditor je fyzická osoba poskytující auditorské služby a zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR. Auditor provádí nezávislou kontrolu, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skuteč [..]
Zdroj: az-data.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví fondu prezentovány v souladu se zákonem.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Pracovní pozice auditora obnáší ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
Zdroj: jobs.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví prezentovány v souladu se zákonem.
Zdroj: miras.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví prezentovány v souladu se zákonem.
Zdroj: traders.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Veřejný znalec zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu. Musel složit předepsané kvalifikační zkoušky. Např. při kontrole účetnictví ověřuje, zda jsou uvedené skutečnosti pravdivé a uspořádané v předepsané formě.
Zdroj: finarea.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


ovìøovatel, revizor úètù; soudní úøedník; posluchaè
Zdroj: islo.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření, kontroluje hospodaření společnosti.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření. Auditor tak kontroluje, zda účetní výkazy odpovídají skutečnosti. Nezávislá společnost určená společností ob [..]
Zdroj: woodis.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Osoba, která je oprávněna podle zákona poskytovat auditorské služby.
Zdroj: patria-direct.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


ten, kdo je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky Je to fyzická osoba poskytující auditorské služby. Pramen § 2 odst. 3) zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech Viz také auditorské služby
Zdroj: business.center.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


 – fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření.
Zdroj: domacifinance.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření,, kontroluje hospodaření společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Osoba odpovědná za přípravu podkladů pro externí audit nebo v případě interního auditu za jeho provedení a reportování výsledků finančnímu řediteli (kromě finančního auditu je také personální audit, manažerský audit atd.).
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Auditor je osoba způsobilá provádět audit. Svou činností sbírá důkazy o fungování nebo nefungování…
Zdroj: vlastnicesta.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auditor


Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Auditor


Fyzická nebo právnická osoba jenž kontroluje hospodaření té které společnosti.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

<< Aussie Anualizovaná volatilita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam