Význam Aktiva

Co znamená slovo Aktiva? Zde naleznete 36 významů slova Aktiva. Můžete také přidat význam slova Aktiva sami

1.

3   0

Aktiva


Majetek společnosti, skládající se z dlouhodobého majetku a krátkodobých aktiv.
Zdroj: imsware.de

2.

1   0

aktiva


Finanční a účetní výraz pro jakékoliv hodnoty účetně vykazatelné, evidovatelné, ocenitelné a vlastnitelné fyzickou či právnickou osobou.
Zdroj: nextfinance.cz

3.

1   0

Aktiva


Aktiva = peníze ve vaší kapse. Aktiva jsou účetním pojmem. Aktiva vyjadřují majetek, tzn. hospodářské prostředky hmotné a peněžn&ia [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu

4.

1   0

Aktiva


Hodnotné věci (forma majetku), které vlastní osoba či obchodní společnost.
Zdroj: jaknabanku.cz

5.

1   0

aktiva


1. formy majetku; 2. v úèetnictví oznaèuje soubor hospodáø-ských prostøedkù vyjádøených v penìzích. Uvádìjí se na levé stranì rozvahy (Má Dáti)
Zdroj: financni.webz.cz

6.

1   0

Aktiva


majetek společnosti/ fondu
Zdroj: mojeinvestice.cz

7.

1   0

Aktiva


Co jsou aktiva Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a v [..]
Zdroj: az-data.cz

8.

0   0

Aktiva


Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.
Zdroj: ingbank.cz

9.

0   0

Aktiva


veškerý majetek fondu.
Zdroj: home.tiscali.cz

10.

0   0

aktiva


V účetnictví označení souboru hospodářských prostředků (jmění), vyjádřených v penězích.
Zdroj: apogeo.cz

11.

0   0

aktiva


Finanèní a úèetní výraz pro jakékoliv hodnoty úèetnì vykazatelné, evidovatelné, ocenitelné a vlastnitelné fyzickou èi právnickou osobou.
Zdroj: cechmal.cz

12.

0   0

Aktiva


veškerý majetek fondu.
Zdroj: cpinvest.cz

13.

0   0

Aktiva


Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL.
Zdroj: usetritnadanich.cz

14.

0   0

Aktiva


Veškerý majetek firmy (budovy, stroje, pohledávky, peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech,…).
Zdroj: afinea.cz

15.

0   0

aktiva


Vše, co je majitelem považováno za cenné. Aktiva mohou mít materiální formu (věci, osoby, budovy) nebo abstraktní podobu (informace, práva, služby apod.).
Zdroj: abclinuxu.cz

16.

0   0

Aktiva


Souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.
Zdroj: alka-mzdy.cz

17.

0   0

aktiva


majetek společnosti
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

18.

0   0

Aktiva


souhrnné označení majetku určitého podniku, společnosti  
Zdroj: eakcie.cz

19.

0   0

Aktiva


 Aktiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují všechno, co umožňuje podniku dosáhnout zisku a ekonomického prospěchu (např. software, pozemky, podíly, zá [..]
Zdroj: firmus.cz

20.

0   0

Aktiva


Uváděj se v rozvaze na levé straně. Jde o formu majetku, formy bohatství nebo soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

21.

0   0

Aktiva


v účetnictví označení souboru hospodářských prostředků (majetku) v hodnotovém vyjádření. Člení se na neoběžný majetek (nehmotný dlouhodobý majetek, stálá aktiva a finanční inv [..]
Zdroj: posudek.com

22.

0   0

aktiva


formy majetku, formy bohatsví soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích Uvádějí se na levé straně rozvahy tvaru T. Viz také pasiva rozvaha
Zdroj: business.center.cz

23.

0   0

Aktiva


Aktiva jsou položky majetku, které nám vydělávají další peníze. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI a úbytky na stranu DAL
Zdroj: uctovani.net

24.

0   0

Aktiva


obecně řečeno to, co přináší peníze - prostředky vyjádřené v penězích
Zdroj: mladypodnikatel.cz

25.

0   0

Aktiva


Celkový majetek jednotlivce nebo podniku.
Zdroj: vysokyurok.cz

26.

0   0

Aktiva


 – jedná se o hospodářské prostředky (majetek podniku) vyjádřené v penězích. Podle vázanosti v reprodukčním cyklu v podniku se aktiva dělí na aktiva stálá a aktiva oběžná.
Zdroj: domacifinance.cz

27.

0   0

Aktiva


Finanèní pojem, který zahrnuje majetek spoleènosti seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

28.

0   0

Aktiva


je jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů. V rozvaze, což je soupis všech aktiv a [..]
Zdroj: profitas.cz

29.

0   0

Aktiva


(Asset) Souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

30.

0   0

Aktiva


Druhý pád jednotného čísla a první, čtvrtý a pátý pád množného čísla slova "aktivum".

Jeden ze základních pojmů účetnictví, udávaný v rozvaze jako protipól pasiv. Všeobecně se jedná o majetek podniku. Členíme na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva.
 XSonnyk5 (23. dubna 2014)

31.

0   0

Aktiva


Aktiva jsou polo¾ky majetku, bohatství spoleènosti (firmy), soubor hospodáøských prostøedkù vyjádøených v penìzích. Co spoleènost (firma) má. Pøírùstky aktiv se úètují na stranu M [..]
Zdroj: klo.cz

32.

0   0

Aktiva


typy jednotlivých investic do kterých fondy investují své prostředky - akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, hotovost (bankovní účty a měny), deriváty atd. Struktura aktiv vyjadřuje z [..]
Zdroj: reico.cz

33.

0   1

Aktiva


REDIRECT Aktivum
Zdroj: cs.wikipedia.org

34.

0   2

Aktiva


Aktiva jsou položky majetku, hmotný i nehmotný majetek společnosti. V účetnictví se přírůstky aktiv se účtují na stranu Má dáti, úbytky na stranu Dal.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

35.

0   2

Aktiva


jsou vložené prostøedky, od nichž se oèekává, že v budoucnu pøinesou ekonomický prospìch ( budovy, investice..) Audit
Zdroj: abecedapodnikani.cz

36.

0   2

Aktiva


Majetek akciové spoleènosti.
Zdroj: fxstreet.cz


Přidat význam slova Aktiva
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Akruální princip Amortizace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam