Význam inflace
Co znamená slovo inflace? Zde naleznete 52 významů slova inflace. Můžete také přidat význam slova inflace sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase (praktickým dopadem je, že za stejnou částku peněz si můžete koupit méně zboží).
Zdroj: rsj.com

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Růst cenové hladiny. Ukazatelem růstu cenové hladiny je například index spotřebitelských cen.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Projev ekonomické nerovnováhy, jejímž vnějším znakem je růst cen. Zvyšování všeobecné hladiny cen zboží a služeb vede k snižování kupní síly peněz. Podle její výše rozlišujeme inflaci mírnou, pádivou a hyperinflaci.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Rùst cenové hladiny, mìøeno indexem spotøebitelských cen (CPI).
Zdroj: fxstreet.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomický jev, který oznaèuje všeobecný rùst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty penìz v èase.
Zdroj: akcie.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Snižuje kupní sílu peněz. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen. [..]
Zdroj: csas.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Pøebytek finanèních prostøedkù v obìhu nad potøeby národního hospodáøství, doprovázený poklesem hodnoty mìny a rùstem cen. Podle nìkterých ekonomických povìr dùsledek nerovnováhy nabídky a p [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomický jev, který oznaèuje všeobecný rùst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty penìz v èase.
Zdroj: fio.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je makroekonomický jev, který je poruchou ekonomiky a projevuje se vzestupem cenové hladiny, tedy průměrné cenové úrovně. Inflace výrazně přispívá k ekonomické nestabilitě, je projevem ekonomické nerovnováhy, zvyšuje míru nejistoty o výv [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Vyjadøuje prùmìrný meziroèní rùst cenové hladiny spotøebitelského koše. Vyjadøuje se v procentech. Èasto se používá jako automatické pøizpùsobení cen ve smlouvách. V ÈR je inflace definována [..]
Zdroj: akcentacz.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice [..]
Zdroj: abcfv.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je jev, který je nerozluènì spojen s fungováním ekonomiky. Obecnì pøedstavuje inflace všeobecný rùst cen v èase a výsledkem inflace je snižování kupní síly mìnové jednotky. Pokud je vzestup cenové hladiny trvalý, dochází k znehodnocování hodnoty
Zdroj: financni.webz.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Vyjadřuje průměrný meziroční růst cenové hladiny spotřebitelského koše. Vyjadřuje se v procentech. Často se používá jako automatické přizpůsobení cen ve smlouvách. V ČR je inflace definována přesně ja [..]
Zdroj: citfin.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


vzestup cenové hladiny
Zdroj: mojeinvestice.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


rùst cenové hladiny. Vede ke  znehodnocení reálné hodnoty penìz v èase.
Zdroj: home.tiscali.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Zvyšování všeobecné hladiny cen zboží a služeb.
Zdroj: apogeo.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


růst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase.
Zdroj: cpinvest.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Snížení kupní síly peněz.
Zdroj: easyinvest.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


 Inflace je ekonomický pojem, který označuje všeobecný růst cenové hladiny (tj. opakovaný růst cen zboží a služeb v ekonomice). Obecně platí, že vlivem inflace dochází ke snížení kupní síly peněz [..]
Zdroj: elseaz.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


znehodnocení hodnoty finanèního majetku v dùsledku rùstu cenové hladiny
Zdroj: rfpplus.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny během určitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace
Zdroj: cz.brokerjet.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


růst cenové hladiny, měřeno indexem spotřebitelských cen (CPI)
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


 jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. Je projevem nerovnováhy v ekonomice a znamená vzestup celkové cenové hladiny
Zdroj: eakcie.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Snižuje kupní sílu peněz. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen.
Zdroj: investicniklub.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


procentní změna kupní síly jednotky měny za určité časové období.
Zdroj: posudek.com

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


proces znehodnocování penìz projevující se poklesem jejich kupní síly
Zdroj: islo.cz

27

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny bìhem urèitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace
Zdroj: vertesi.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Stav v ekonomice, při kterém spotřebitelské ceny zaznamenávají růst a oslabují tak kupní sílu.
Zdroj: ludvik-turek.com

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Růst průměrné úrovně cen zboží a služeb během určitého časového období.
Zdroj: patria-direct.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


1. růst všeobecné cenové hladiny (proces); 2. míra růstu všeobecné cenové hladiny (ukazatel) Viz také čistá inflace deflace desinflace míra inflace slumpflace stagflace
Zdroj: business.center.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


– prudké (exponenciální) zvìtšení rozmìrù raného vesmíru. Zpravidla se dává do souvislosti s oddìlením silné interakce v èase 10−35 s po Velkém tøesku. V prùbìhu inflac [..]
Zdroj: aldebaran.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny během určitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace
Zdroj: brokerjet.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Ekonomická veličina udávající míru znehodnocení peněz v čase. Nejčastěji se používá roční míra inflace, která vyjadřuje, o kolik procent vzrostla během roku peněžní zásoba v zemi, resp. k jakému relativnímu zdražení spotřebního koše během roku došlo. Převedeno do lidské řeči – o kolik bylo průměrně zdraženo to, co si domácnost za rok nakoupí. Infla [..]
Zdroj: 3pilire.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Znehodnocení peněz udávané v procentech. V praxi znamená zdražování.
Zdroj: crediat.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


proces všeobecného růstu cen - snižování kupní síly měnové jednotky"
Zdroj: fondmarket.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


růst cenové hladiny, zdražování
Zdroj: jaknapenize.eu

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


je opakem deflace, kdy dochází k trvalému a víceménì plíživému zvyšování spotøebitelských cen. V prùbìhu ekonomického rùstu je dùsledkem zvýšené poptávky po zboží a službách, ale také dùsledkem cílení centrální banky, která dodává do obìhu mìnu zatíženou úrokem.
Zdroj: silverbull.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Projev celkové nerovnovány ekonomiky, jehož znakem je vzestup cenové hladiny a znehodnocení měnové jednotky.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


(Inflation) Nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období.
Zdroj: financialmarkets.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


rùst cenové hladiny, tj. inflace charakterizuje míru znehodnocování mìny v pøesnì vymezeném èasovém období; míra inflace je mìøena pomocí pøírùstku indexu spotøebitelských cen jednorázové pojistné
Zdroj: pojistenec.cz

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Rozšíøení osobnosti pøekraèující individuální hranice identifikací s nìjakým archetypem nebo – v patologických pøípadech – identifikací s nìjakou historickou nebo náboženskou postavou. Pùsobí v normál [..]
Zdroj: jung.sneznik.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je růst ceny dlouhodobě stanoveného spotřebního koše v čase. Pro srovnání v čase a mezi státy se používá míra inflace, která měří změnu inflace, oproti určitému (a po delší dobu neměnnému) obd [..]
Zdroj: sab.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je ekonomický pojem popisující nárůst hladiny cen v dané ekonomice v určitém časovém období. Opakem inflace je deflace. Míra inflace se měří porovnáním cen určitého koše zboží na začátku a konci měřeného období.
stepuchy - 8. dubna 2014

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je ekonomický pojem který měří růst hladiny cen v určitém časovém období.
Míra inflace, neboli snížení či zvýšení cenové hladiny se měří poměrem spotřebitelských nebo výrobních cen na začátků a na konci měřeného období.
Vysoká inflace má negativní dopad na ekonomiku, ekonomové v dnešní době upřednostňují jako ideální stabilně nízkou inflaci.
Kata - 22. dubna 2014

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. Změnu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je teorie z oboru kosmologie, podle níž v raném vesmíru nastala fáze, kdy se prostor exponenciálně rozpínal. V důsledku toho celý dnes viditelný vesmír pochází z původně malé oblasti, která by [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace má více významů: Inflace – ekonomický pojem znamenající všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz Inflace (kosmologie) – v kosmologii období následující těsně po velkém tř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflace


Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. Změnu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


všeobecný nárůst cen i příjmů | * | deflace
Zdroj: cs.wiktionary.org

50

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země. V praxi je [..]
Zdroj: cnb.cz

51

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


ekonomický ukazatel o všeobecném zvýšení cen v ekonomice. Míra inflace se vyjadřuje procenty (o kolik % se zvýšily ceny za dané období). Díky inflaci se snižuje kupní síla (za stejně peněz méně zboží) [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

52

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Stav v ekonomice, při kterém spotřebitelské ceny zaznamenávají růst a oslabují tak kupní sílu.
Zdroj: czechwealth.cz

<< infekce informatika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam