Význam riziko
Co znamená slovo riziko? Zde naleznete 46 významů slova riziko. Můžete také přidat význam slova riziko sami

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

riziko


nebezpečí; hrozba vzniku negativní události (neúspěchu, škody, ztráty)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


možnost výskytu nepříznivé události | ohrožení, nebezpečí | bezpečí
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Riziko je druhem nejistoty. Na finančních trzích lze rozeznávat několik druhů rizik  (úvěrové, vypořádací, tržní, cashflow, operační, právní aj.). Zdroj: Komerční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Zdroj: csas.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se ro [..]
Zdroj: businessinfo.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

riziko


Nebezpeèí, že investor nedosáhne oèekávaného výnosu, popøípadì utrpí ztrátu.
Zdroj: fxstreet.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost ztráty.
Zdroj: jaknabanku.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu
Zdroj: mojeinvestice.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost výnosu odkazující na možnost, že dané aktivum nemusí dosáhnout požadované míry výnosu.
Zdroj: ingbank.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nebezpeèí, že investor nedosáhne oèekávaného výnosu, popøípadì utrpí ztrátu.
Zdroj: home.tiscali.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu.
Zdroj: cpinvest.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Nìco co je kryto pojistnou politikou. Pravdìpodobnost selhání.
Zdroj: ewizard.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.
Zdroj: financeproradost.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: klikpojisteni.cz

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Nejistota, která se dá měřit (počet pravděpodobností). Možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. V pojišťovací praxi je pojem riziko užíván v trojím [..]
Zdroj: respect.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


je nahodilá, nenadálá událost, která znamená urèitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: rfpplus.cz

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Je stupeň nejistoty spojený s očekávaných výnosem. Jinými slovy: čím vyšší riziko, tím vyšší pravděpodobnost, že očekávaného výnosu nebude dosaženo. Vztah mezi výnosy a rizikem je zcela pragmatický: Požaduje-li investor vysoké výnosy, musí podstoupit vyšší riziko. Podstoupí-li však vysoké riziko, nemá žádnou záruku, že vysoké výnosy budou dosaženy. [..]
Zdroj: rsj.com

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro vìt¹inu lidí znamená urèitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: top-pojisteni.cz

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


vyjadøuje pravdìpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepøíznivého úèinku. V èíselném vyjádøení se tato pravdìpodobnost mùže pohybovat od 0 (k poškození vùbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech pøípadech).
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Neistota, ¾e urèitý jav sa bude pozitívne vyvíja». Prirodzenou snahou je neistotu zni¾ova» a pokiaµ to nejde, je nutné sa pripravi» na to, ¾e vzniknuté ¹kody sa musia nahradi». Na takýto úèel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie. Viï heslá "rizikové poistenia", "poistiteµné riziko". [..]
Zdroj: allianzsp.sk

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Zdroj: investicniklub.cz

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Miera pravdepodobnosti, že určitá investícia nevyjde tak, ako bola naplánovaná.
Zdroj: proxentabroker.sk

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Měřitelná pravděpodobnost zisku nebo ztráty.
Zdroj: woodis.cz

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost výskytu konkrétní nežádoucí události, při které vznikne nebezpečí.
Zdroj: oopp.cz

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Možnost nebo pravděpodobnost ztratit peníze nebo nevydělat peníze v očekávaném rozsahu. Nejdůležitější způsoby hry: kapitálové riziko, také tržní riziko (prodává se levněji, než se koupilo), inflační riziko, úrokové riziko, riziko bonity (u dluž [..]
Zdroj: rb.cz

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


(možnos, nebezpeèenstvo straty, neúspechu, škody; kombinácia pravdepodobnosti, že nastane neželaná udalos a následkov neželanej udalosti; kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, stupeò alebo miera ohrozenia.) - je pojem na oznaèenie skutoènosti, že existuje potenciálna možnos narušenia bezpeènosti. Je to kvantitatívne a kvalitatívne v [..]
Zdroj: securityrevue.com

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky urèitej udalosti za jednotku èasu. Napríklad riziko smrte¾ného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok je v USA 3 . 10-4. Znamená to teda, že [..]
Zdroj: javys.sk

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň je přirozenou snahou [..]
Zdroj: pojisteni.cz

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Riziko je nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.
Zdroj: ruceni.cz

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. Riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a chápeme jej jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí [..]
Zdroj: mmr.cz

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


pravděpodobnost, že za určitých podmínek expozice se nebezpečnost látky projeví jako poškození zdraví
Zdroj: agromanual.cz

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nebezpeèie
Zdroj: lekari.sk

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Viz liability.
Zdroj: chrtba.com

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Riziko je nebezpečí nebo nezdar, který nám hrozí. Jedná se také o pravděpodobnost vzniku ztráty,…
Zdroj: vlastnicesta.cz

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: salvepojisteni.cz

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: inclaim.cz

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: satum.cz

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


možnost události, která by měla negativní důsledek (reálná možnost, že spadnu do kanálu, je rizikem).
Zdroj: stipek.wordpress.com

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: satum.sk

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pravděpodobnost, že vystavení se určitým nepříznivým faktorům ovlivní možnost vzniku určitého nádorového onemocnění. Existuje několik typů rizik.
Zdroj: m.mou.cz

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


pøedstavuje pravdìpodobnost, že urèitá událost, jako napø. výnos, nedopadne podle oèekávání
Zdroj: chytrazena.cz

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pojem rizika se používá v mnoha souvislostech a má v odborném jazyce různých odborných disciplín odlišný význam. 1. V globálním slova smyslu - jde o určitý druh odrazu negativních stránek vývoje, kter [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Pojem rizika se používá v mnoha souvislostech a má v odborném jazyce různých odborných disciplín odlišný význam. 1. V globálním slova smyslu - jde o určitý druh odrazu negativních stránek vývoje, kter [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

riziko


Riziko (anglicky „Risk“) je vědeckofantastická povídka spisovatele Isaaca Asimova, která vyšla poprvé v květnu 1955 v časopise Astounding Science Fiction. Byla následně zařazena do sbírek The Rest of [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

46

1 Thumbs up   3 Thumbs down

riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty, který přináší různá rizika. Nejvýznamnějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je ri [..]
Zdroj: kb.cz

<< male pivka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam