Význam Dividenda
Co znamená slovo Dividenda? Zde naleznete 49 významů slova Dividenda. Můžete také přidat význam slova Dividenda sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


podíl akcionáøe na zisku firmy Dluhy
Zdroj: abecedapodnikani.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii[http://finance.idnes.cz/dividendova-politika-je-spise-raritou-dhc-/inv.aspx?c=A040901_143718_fi_osobni_dku Dividendová politika je s [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividendy jsou výnos vyplácené akciovou spoleèností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodáøském výsledku spoleènosti a na schválení valnou hromadou spoleènosti. [..]
Zdroj: fxstreet.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku vyplácený akciovou společností akcionářům.
Zdroj: nextfinance.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Co je to dividenda?...
Zdroj: akcie.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku, vyplývající z vlastnictví akcie společnosti.
Zdroj: mesec.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos vyplácený akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnost [..]
Zdroj: csas.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Část zisku akciových společností, která se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Pro ně představuje důchod plynoucí z vlastnictví akcií. Výše dividendy je stanovena valnou hromadou v propočtu na nominální hodnotu jedné akcie z části vykázaného zisku.
Zdroj: cnb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.
Zdroj: czechwealth.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku vyplácený vlastníkùm akciových spoleèností v penìžní èi naturální podobì. Je to forma pøevádìní vytvoøené nadhodnoty na vlastníka výrobních prostøedkù v procesu rozdìlování. [..]
Zdroj: marxismus.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Co je to dividenda? Jedním z dùvodù, proè investor kupuje akcie, jsou dividendy. Dividenda je výnos vyplácený emitentem (akciovou spoleèností) do rukou akcionáøi, který cenné papíry držel v tzv.... So [..]
Zdroj: fio.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Odměna pro investora do společnosti – podíl na zisku.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Část zisku akciových společností, která se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Pro ně představuje důchod plynoucí z vlastnictví akcií. Výše dividendy je stanovena valnou hrom [..]
Zdroj: abcfv.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podiel majiteľa akcií na čistom zisku spoločnosti.
Zdroj: vub.sk

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


èást (podíl) èistého zisku, která pøipadá na akcie a jež je vyplácena akcionáøùm. Výše dividendy je jedním z èinitelù ovlivòujících kurz akcie; platba ve prospìch držitelù akcií nebo jiných cenných papír
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii
Zdroj: mojeinvestice.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda je důchod akcionáře, který mu plyne na základě vlastnictví akcie. Jde o podíl na rozděleném zisku akciové společnosti. Výši dividend schvaluje valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku [..]
Zdroj: az-data.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Příjem vytvořený fondem a pravidelně vyplácený investorovi.
Zdroj: ingbank.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Predstavuje podiel na zisku spoločnosti, ktorý je vyplácaný akcionárom.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodářském výsledku společnosti a na rozhodnutí valné hromadou společnosti.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


je podíl akcionáøe na zisku spoleènosti. Její vyplácení je spolu s rùstem tržní hodnoty akcií jedním z projevù uskuteèòování základní strategie øízení komerèní firmy: trvalé maximalizace majetku jejích majitelù.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


V amerických koňských dostizích jsou dividendy stanoveny na vklad 2 USD, částku dividendy obdržíte za každé 2 USD, které jste vložili.
Zdroj: 3pigscasino.com (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.  
Zdroj: eakcie.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii  
Zdroj: eakcie.cz (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos vyplácený akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.
Zdroj: investicniklub.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období. Stanoví se jako poměrný podíl (poměr nominále akcií akcionáře k&n [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


dùchod akcionáøe plynoucí z vlastnictví akcie; podíl z rozdìleného zisku
Zdroj: islo.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodáøském výsledku spoleènosti a na rozhodnutí valné hromady spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos vyplácený akciovou společností jako podíl na zisku. Dividendu získává každý vlastník akcie a jejich hodnota záleží na počtu vlastněných akcií. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti. V případě, že společnost nevykazuje dobrý hospodářský výsledek, nedochází obvykle k vyplác [..]
Zdroj: profity.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie. Dividenada se vyplácí majiteli akcie po předložení kuponu. .. [..]
Zdroj: yourfirm.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Představuje výnos pro držitele akcie definovaný jako právo na podíl na zisku společnosti.
Zdroj: patria-direct.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení Pramen § 178 odst. 1) obchodního zákoníku Viz také akciová společnost (zákon o obchodních korporacích) tantiéma
Zdroj: business.center.cz (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda - market. pomerná časť výnosu firmy rozdelená investorom podľa ich podielu.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok, podlieha kolektívnemu schváleniu na valnom zhromaždení akcionárov. M&oci [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodářském výsledku společnosti a na rozhodnutí valné hromadou společnosti.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku firmy vyplácený na základì vlastnictví akcií.
Zdroj: vysokyurok.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


 – jedná se o podíl na zisku akciové společnosti.
Zdroj: domacifinance.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Podíl na zisku spoleènosti vyplácený akcionáøùm Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcií.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


(Dividend) Podíl na rozděleném zisku akciové společnosti, který mu plyne na základě vlastnictví akcie.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda je podíl na zisku vyplácený akcionářům akciovou společností podle rozhodnutí valné hromady.
Zdroj: novaspolecnost.cz (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda predstavuje podiel majite¾a akcie na zisku spoloènosti. V prípade podielových fondov sa tak zvykne oznaèova podiel majite¾a podielových listov fondu na výnosoch [..]
Zdroj: tam.sk

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.
Zdroj: reico.cz

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady. Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou čás [..]
Zdroj: pbo.cz

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dividenda


Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou čás [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dividenda


je podíl akcionáře na zisku společnosti, může být ale nemusí být vyplácena. Rozhoduje se o tom často na valné hromadě.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

<< Depozitář Dovoz >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam